(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
GAMINK ir balsuok
Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Karvės liks tik nuotraukose (12)

2016 m. liepos 29 d.
Ūki­nin­kė Sta­nis­la­va Guo­bie­nė lik­vi­duo­ja pie­no ūkį: parduoda kar­ves, šal­dy­tu­vą, kom­bai­ną. Pers­pek­ty­vos ne­be­ma­to, nes už lit­rą pie­no gau­na vos dau­giau nei už tuš­čią plas­ti­ko bu­te­lį – 10,6 eu­ro cen­to. Nu­ta­ru­si vis­ką par­duo­ti, ji ge­riau už bet ko­kią sta­tis­ti­ką ar val­di­nin­kų tei­gi­nius pa­ma­tė tik­rą­ją pie­ni­nin­kys­tės atei­tį – pa­gal skel­bi­mą skam­bi­nę žmo­nės no­rė­jo pa­tys pa­si­guos­ti ar­ba siū­lė ap­verk­ti­ną kai­ną. Per ke­lis mė­ne­sius dar nė vie­nos kar­vės ne­nu­pir­ko.
Be­veik 30 laips­nių...

Parduoti karvių bandą ketina ir jauni ūkininkai (3)

2016 m. liepos 29 d.
Ne­si­bai­giant pie­no kri­zei, ne­to­li Vai­gu­vos, Kla­pa­taus­kių kai­me (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tys šių­me­ti­nio „Jau­no­jo ūki­nin­ko“ kon­kur­so da­ly­viai Ro­ber­ta ir Ro­kas Darg­vai­niai ke­ti­na iš­par­duo­ti kar­vių ban­dą, pa­si­lik­ti tik bū­rį avių ir to­liau au­gin­ti ja­vus, gal­būt – mė­si­nius gal­vi­jus.„Lai­ky­ti pie­ni­nes kar­ves ir pus­vel­čiui par­da­vi­nė­ti pie­ną jau ne­be­no­ri­me“, – tvir­ti­no ūki­nin­kai.
Ro­kas Darg­vai­nis ūki­nin­kau­ja dau­giau kaip de­šimt­me­tis. Dir­ba 100 hek­ta­rų su tru­pu­čiu že­mės...

Aviacijos bazė traukia investicijas

2016 m. liepos 29 d.
Prie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zės šta­bo Šiau­liuo­se ky­la nau­jas ke­tu­rių aukš­tų pa­sta­tas. Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tą­met ja­me ga­lės ap­si­gy­ven­ti iki 200 as­me­nų. Šie­met pla­nuo­ja­ma baig­ti re­mon­tuo­ti rie­dė­ji­mo ta­kus, pra­dė­ti at­nau­jin­ti na­vi­ga­ci­nę sis­te­mą. Ki­tą­met ba­zė tu­rė­tų tap­ti sta­ty­bų aikš­te­le.Pa­sak KOP Avia­ci­jos ba­zės va­do pul­ki­nin­ko Ma­riaus Ma­tu­lai­čio, šiuo me­tu Avia­ci­jos ba­zės te­ri­to­ri­jo­je sta­to­ma­me spe­cia­lios pa­skir­ties komp­lek­si­nia­me...

640 tūks­tan­čių – že­miau 259 eu­rų (14)

2016 m. liepos 28 d.
Tuo me­tu, kai Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­vie­ši­no duo­me­nis apie vals­ty­bės po­li­ti­kų ir tar­nau­to­jų tur­tus, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas su­skai­čia­vo, kaip gy­ve­na vi­sa li­ku­si Lie­tu­va. O ji gy­ve­na vis skur­džiau – per­nai 22,2 pro­cen­to vals­ty­bės pi­lie­čių gy­ve­no že­miau skur­do ri­bos. O kiek gy­ve­na skur­de, bet ne už ri­bos? Ko­dėl au­gant eko­no­mi­kai, skurs­ta žmo­nės?Skur­do ri­zi­kos ly­gis per­nai ša­ly­je sie­kė 22,2 pro­cen­to, rem­da­ma­sis pa­ja­mų ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų...

Šiauliečiai įveikė ir Alpių rojų, ir pragarą (1)

2016 m. liepos 28 d.
„Atos­to­gos pra­ga­re“, – juo­kia­si šiau­lie­čiai kal­nų dvi­ra­ti­nin­kai Vai­das Ma­cei­kis ir Do­na­tas Dab­ri­kas, sėk­min­gai fi­ni­ša­vę kal­nų dvi­ra­ti­nin­kų lenk­ty­nėse per Al­pes – 19-osio­se „Bi­ke Tran­salp“ var­žy­bo­se. Sep­ty­ni eta­pai nuo Aust­ri­jos iki Ita­li­jos, 520 nu­min­tų ki­lo­met­rų, nu­ga­lint ne tik kal­nus, bet ir sa­ve. Šiau­lie­čiai, klu­bo „S-Spor­tas“ ko­man­da, – pir­mie­ji iš Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų, įvei­kę šią tra­są.„Dar šiek tiek su Al­pių pur­vu“, – „Bi­ke Tran­salp“ var­žy­bų me­da­lį šyp­so­da­ma­sis...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Nes­var­bu, koks oras... Kry­žių kal­no cho­ras – vi­sa­da dau­gia­vei­dis ir do­ras. Kiek­vie­nas kal­no kry­žius...


Kaip Klai­pė­da neį­si­vaiz­duo­ja­ma be jū­ros, taip Šiau­liai – be dan­gaus. Ne to­dėl, kad ten ka­ba Sau­lė, o to­dėl, kad...


Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pa­ju­dė­jo ir įstri­go. De­ja, tai ne vie­nin­te­lė am­ži­nos stag­na­ci­jos vie­ta...

eko­no­mis­tė

Teis­mai ta­po ne tik Lie­tu­vos vyk­do­mo­sios val­džios, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos da­li­mi, nors...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Ra­sa Al­tu­ka­vi­čie­nė iš Aco­ka­vų kai­mo (Rad­viliš­kio r.) pa­si­da­li­jo ypač įdo­miu ra­di­niu.
„Lai­ko­me gy­vu­lius...

Aji­dos Stan­čie­nės šei­ma gry­bus rin­ko Tel­šių ra­jo­ne. Miš­kuo­se ra­do daug ba­ra­vy­kų, rau­do­ni­kių bei vo­ve­rai­čių. Gry­bų krep­še­lį...

Politikų tribūnaDaugiau

Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten...

Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12...

Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad...

Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

Kur is­to­ri­kai nu­sta­ty­da­vo, ten ir mu­šė­me tuos bjau­ry­bes. Vėz­dais, bas­liais dau­žė­me. Mū­sų per­ga­lin­giems...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

„Šiaulių Monmartro Respublika“ švęs meilę

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 29 d.
„Mei­lė (Lo­ve, Amour)“ – to­kiu šū­kiu „Laip­tų“ ga­le­ri­ja pri­sta­to try­lik­tą­jį tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį-ple­ne­rą „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka 2016“, ku­ris vyks rugp­jū­čio 3–6 die­no­mis. Or­ga­ni­za­to­riai šū­kiu no­rė­jo iš­reikš­ti mei­lę lais­vei, to­le­ran­ci­jai ir drau­gys­tei. Tai ypač svar­bu ta­po po pa­sau­lį kre­čian­čių te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių.Ren­gi­nio šū­kis įgaus ir ma­te­ria­lią for­mą – į pa­gal­bą pa­kvies­tas šiau­lie­tis skulp­to­rius Ka­zys Bim­ba. Jo kū­ri­nį fes­ti­va­lio lan­ky­to­jai iš­vys ati­da­ry­mo die­ną...

Kražiuose – Bonaventūro Šalčio tapybos darbų paroda

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 29 d.
Nau­jau­sio­se dai­li­nin­ko dro­bė­se – ne tik Ve­ne­ci­jos vaiz­dai, bet ir pa­veiks­lai iš nau­jo­jo au­to­riaus dar­bų cik­lo „Cres­cen­do“. Darbuose per­si­pi­na są­skam­bių har­mo­ni­ja, spal­va ir po­tė­pis.
B. Šal­tis ki­lęs iš Kra­žių, 1967 me­tais bai­gė Kra­žių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, 1972-aisiais – tuo­me­ti­nį Šiau­lių pe­da­go­gi­nį ins­ti­tu­tą, Dai­lės fa­kul­te­tą. 37 me­tus dai­li­nin­kas bu­vo Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to Pie­ši­mo ka­ted­ros dės­ty­to­jas, do­cen­tas, yra Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys...

Kelininkai tvarkys stichijos padarinius

Budintis reporteris
2016 m. liepos 29 d.
Sa­vai­tės pra­džio­je Bai­so­ga­lą (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) ir jos apy­lin­kes nu­siau­bu­si liū­tis ir kru­ša ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Jonava–Kėdainiai–Šeduva iš­plo­vė da­lį via­du­ko per ge­le­žin­ke­lį san­ka­sos.Nuo sti­chi­jos nu­ken­tė­jo vie­na via­du­ko pu­sė. Liū­tis iš­plo­vė da­lį kelk­raš­čio, o via­du­ko ati­tva­rai su­smu­ko į dar iš­li­ku­sį žvy­rą.
Tre­čia­die­nį ke­li­nin­kai bu­vo ap­ri­bo­ję va­žia­vi­mo grei­tį, iš­plo­vi­mo vie­tas bu­vo pa­žy­mė­ję ženk­lais.
Ke­lio­se vie­to­se žvy­ras bu­vo iš­plau­tas net iš po as­fal­to...

Vainiku apjuoskime Kryžių kalną

Budintis reporteris
2016 m. liepos 29 d.

Nes­var­bu, koks oras... Kry­žių kal­no cho­ras – vi­sa­da dau­gia­vei­dis ir do­ras. Kiek­vie­nas kal­no kry­žius yra mu­zi­ka­lus, me­niš­kas, vi­sa­ver­tis cho­ris­tas, kiek­vie­nas – as­me­ny­bė. Tik me­lo­di­ja bend­ra, kaip ir to cho­ro ne­ma­to­ma­sis Di­ri­gen­tas.
Kry­žių kal­nas tę­sia šau­nią tra­di­ci­ją, gi­mu­sią dar XIX a., gy­va­vu­sią tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je ir šian­dien ta­pu­sią šiuo­lai­ki­ne. Kiek­vie­nais me­tais lie­pos mė­ne­sio pa­sku­ti­nį­ sek­ma­die­nį prie kal­no vyks­ta iš­kil­min­gi...

Kalės už tyčinį nužudymą

Teisėtvarka
2016 m. liepos 29 d.
De­šimt me­tų. To­kiam lai­ko­tar­piui Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas įka­li­no Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės mies­te­lio gy­ven­to­ją 31-erių Kęs­tu­tį Lu­ko­še­vi­čių.K. Lu­ko­še­vi­čius kal­tu pri­pa­žin­tas dėl ty­či­nio nu­žu­dy­mo. Pas­kir­tą de­šim­ties me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę vy­ras tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se.
Nu­ken­tė­ju­sią­ja by­lo­je pri­pa­žin­tai nu­žu­dy­to­jo mo­ti­nai K. Lu­ko­še­vi­čius tu­rės at­ly­gin­ti be­veik dvie­jų tūks­tan­čių eu­rų tur­ti­nę ir pus­šeš­to tūks­tan­čio eu­rų ne­tur­ti­nę ža­las.
Pil­na­me­tys­tės jau su­lau­ku­siai...

Po neatsakingo posūkio – skaudus smūgis

Teisėtvarka
2016 m. liepos 29 d.
Mo­to­cik­las „Hon­da“, kurį vai­ra­vo 36 me­tų vai­ruo­to­jas, į 51 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mą sunk­ve­ži­mį „Man“ su pusp­rie­ka­be rė­žė­si apie 18 va­lan­dą.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mė įvy­ko, kai su­kda­mas iš pa­grin­di­nio ke­lio Šiauliai–Pakruojis--Pas­va­lys į de­ga­li­nę, sunk­ve­ži­mis ne­pra­lei­do ir su­si­dū­rė su prieš­prie­šiais at­va­žiuo­jan­čiu mo­to­cik­lu.
Dėl ava­ri­jos, po ku­rios mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas gy­do­mas li­go­ni­nė­je, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sudegė pirtis (1)

Teisėtvarka
2016 m. liepos 29 d.
Pra­ne­ši­mą apie at­vi­ra ug­ni­mi lieps­no­jan­čius sta­ti­nius ug­nia­ge­siai ga­vo prieš tris nak­ties.
Per ge­rą va­lan­dą už­ge­si­nus gais­rą, li­ko sto­vė­ti tik me­di­nių pa­sta­tų rė­mai.
Gais­ro me­tu iš­de­gė vi­sas sta­ti­nių vi­dus, ap­de­gė išo­ri­nės sie­nos ir na­mų apy­vo­kos daik­tai.
Ge­sin­da­mi gais­rą ug­nia­ge­siai nuar­dė vi­są sto­gą ir da­lį išo­ri­nės sie­nos.
Pir­mi­nė­mis gais­rų ty­rė­jų iš­va­do­mis, sta­ti­nys už­si­lieps­no­jo dėl ne­tvar­kin­go dūmt­rau­kio, mat iš va­ka­ro pir­tis bu­vo įkur­ta.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Rungtyniavo kanojininkai ir baidarininkai

Sportas
2016 m. liepos 29 d.
Var­žy­bo­se iš­da­ly­ti 94 me­da­liai, šiau­lie­čiai lai­mė­jo 20 me­da­lių (14 – ka­no­ji­nin­kai, 6 – bai­da­ri­nin­kai).
Pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai ka­no­ji­nin­kai Ro­kas Ta­ma­šaus­kas ir Vy­tas Po­vi­lai­tis, lai­mė­ję vien­vie­tė­mis ka­no­jo­mis 200 met­rų sprin­to rung­tis tarp 2000 ir 2001 me­tais gimusių spor­ti­nin­kų. Dvi­vie­te 500 met­rų dis­tan­ci­jo­je jie bu­vo tre­ti.
Ne­daug at­si­li­ko ir jau­niau­sie­ji ka­no­ji­nin­kai. Er­nes­tas Bu­cius (2002 me­tų am­žiaus...

Iš­ko­vo­ta me­da­lių ra­dio­pe­len­ga­ci­jos čem­pio­na­te

Sportas
2016 m. liepos 29 d.
Čem­pio­na­to fa­vo­ri­tai – Če­ki­jos spor­ti­nin­kai, daug­kar­ti­niai Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kai. Spor­ti­nin­kai var­žė­si ke­tu­rio­se rung­ty­se: ra­dioo­rien­ta­vi­mo­si (fo­xo­ring), sprin­to bei 2 m ir 80 m ra­di­jo ban­gų il­gio kla­si­kos rung­ty­se.
Ra­dioo­rien­ta­vi­mo­si rung­ty­je eli­to gru­pė­se auk­so me­da­lius iš­ko­vo­jo Če­ki­jos at­sto­vai: vy­rų (V21) – Ond­rej Ši­ma­ček, mo­te­rų (M21) – Alž­be­ta Le­ha­ro­va. Si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo šiau­lie­tės Gied­rė Ka­ma­rev­ce­va...

Šiaulietės dalyvavo atvirame Lenkijos sumo čempionate

Sportas
2016 m. liepos 29 d.
Var­žy­bos vy­ko mies­to tur­gaus aikš­tė­je prie­šais me­ri­ją, to­dėl jas ga­lė­jo ste­bė­ti praei­viai. Prieš var­žy­bas me­ri­jo­je vy­ko iš­kil­min­gas su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas tarp Kro­to­šy­no ir Ja­po­ni­jos mies­to Oki­no­ši­mos. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo gau­sus bū­rys Ja­po­ni­jos at­sto­vų ir Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Len­ki­jo­je. Į šią ce­re­mo­ni­ją bu­vo pa­kvies­ti ir Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos at­sto­vai: Lie­tu­vos Ku­raš fe­de­ra­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Ban­dzi­nas, ge­ne­ra­li­nis...

Bendruomenė susivienijo prieš grėsmę

Krašto žinios
2016 m. liepos 29 d.
Klo­vai­nių bend­ruo­me­nė kri­tiš­kai ver­ti­na že­mės ūkio bend­ro­vės „Šiau­rės bu­lius“ pla­nus mies­te­lio pa­kraš­ty­je ar­ti­miau­siais me­tais be­veik de­šimt kar­tų iš­plės­ti gal­vi­jų ban­dą. Ap­si­lan­kę įmo­nė­je bend­ruo­me­nės at­sto­vai sa­ko pa­ma­tę ne­tvar­kos ir ne­su­lau­kė ga­ran­ti­jų, kad mies­te­lis ne­bus už­terš­tas. Klo­vai­nie­čiai ra­jo­no ir ša­lies ins­ti­tu­ci­joms iš­siun­ti­nė­jo sa­vo po­zi­ci­ją pa­grin­džian­čius pa­reiš­ki­mus bei rei­ka­la­vi­mą, jog gy­vu­lių au­gin­to­jai at­lik­tų ne pa­pras­tą, o stra­te­gi­nį pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los...

Oninių atlaidai virto miestelio švente

Krašto žinios
2016 m. liepos 29 d.
Sa­vait­ga­lį Klo­vai­nių mies­te­ly­je vy­kę tra­di­ci­niai Šv. Onos at­lai­dai su­kvie­tė kraš­tie­čius ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš Eu­ro­pos vals­ty­bių. Jie da­lyva­vo mies­te­lio šven­tė­je „Skry­bė­lė­to­sios Oni­nės“, ku­ri šie­met bu­vo skir­ta šei­moms.Vi­są die­ną šur­mu­lia­vo pa­čių klo­vai­nie­čių įsi­reng­ta poil­sia­vie­tė prie Dau­gy­ve­nės.
Mies­te­lio šven­tės ak­cen­tu ta­pu­sių skry­bė­lai­čių te­bu­vo vie­na ki­ta.
Bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė, Klo­vai­nių met­raš­ti­nin­kė Vi­da Gri­ga­liū­nie­nė juo­ka­vo, jog skry­bė­lė­tu­mą la­biau­siai le­mia...

PAK­RUO­JO ŠVEN­TĖ ir IV AMA­TŲ, MU­ZI­KOS IR ALAUS FES­TI­VA­LIS

Krašto žinios
2016 m. liepos 29 d.
ŽAL­DO­KO DUK­TERS VES­TU­VĖSPROG­RA­MA
PENK­TA­DIE­NIS (rugp­jū­čio 12 d.)
10.00 val. Vai­kų fut­bo­lo tur­ny­ras Me­ro tau­rei lai­mė­ti (Pak­ruo­jo mies­to
sta­dio­ne).
17.00 val. Šv. Mi­šios už Pak­ruo­jį ir pa­kruo­jie­čius.
Po mi­šių – kon­kur­so „Si­dab­ri­niai bal­sai“ dip­lo­man­tų ir res­pub­li­ki­nio kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ da­ly­vių kon­cer­tas (Pak­ruo­jo Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je).
19.00 val. „Va­ka­ro tan­go“. Ra­jo­no li­ni­ji­nių šo­kių ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mas
(Pak­ruo­jo...

Ar pa­ge­rės gy­ve­ni­mas pa­ki­lus mi­ni­ma­liai al­gai?

Krašto žinios
2016 m. liepos 29 d.
Ar pa­ge­rės gy­ve­ni­mas pa­ki­lus mi­ni­ma­liai al­gai?
– Rei­kia ne tik kel­ti mi­ni­ma­lią al­gą, bet pir­miau­sia su­da­ry­ti są­ly­gas žmo­nėms dirb­ti ir už­si­dirb­ti. Dar­bo bir­ža siun­čia žmo­gų į dar­bo vie­tą, o pa­skui pa­si­ro­do, kad to dar­bi­nin­ko ne­be­rei­kia. Kas tuo­met jam iš to al­gos pa­kė­li­mo, jei net dirb­ti nė­ra kur. Ze­no­nas RUT­KE­VI­ČIUS, pen­si­nin­kas:

– Tu­rė­tų bū­ti šiek tiek ge­riau tiems, ku­rie al­gos gau­na ma­žiau­siai. Ma­no ar­ti­mie­siems tai di­de­lės reikš­mės...

Krašto praeities saugotojas

Atolankos
2016 m. liepos 29 d.
Bau­žų kai­me (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­tis Leo­nar­das Skė­rys – Lie­tu­vos kraš­to­ty­ros drau­gi­jos gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kas. Už ak­ty­vią veik­lą du kar­tus iš­rink­tas Šiau­lių ra­jo­no me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ku.Jo, dau­ge­lį me­tų dir­bu­sio ei­gu­liu, at­min­ty­je gu­li gau­sy­bė Ža­rė­nų ir jų apy­lin­kių gy­ve­ni­mo fak­tų ir fak­te­lių. Jis pra­dė­jo ra­šy­ti į spau­dą apie žvė­ris, paukš­čius, me­džius. Bet bu­vo te­mų, ku­rio­mis ta­ry­bi­niais me­tais ver­čiau de­rė­jo pa­ty­lė­ti. Ir šios is­to­ri­jos, nuo­trau­kos bu­vo kau­pia­mos.At­gi­mi­mo lai­ko­tar­piu L. Skė­rys...

Mergytė su kuprine: bandant išlaikyti pusiausvyrą (2)

Atolankos
2016 m. liepos 29 d.
Šian­dien – ke­le­tas frag­men­tų ir pa­sku­ti­nio su­si­ti­ki­mo, ku­ria­me po­kal­bio gi­jos su­jun­gė da­bar­tį su praei­ti­mi, dai­li­nin­kės gim­tuo­sius Kur­šė­nus ir Vil­nių.
Vie­na­me po­kal­by­je, ku­rį spaus­di­no­me „Ato­lan­ko­se“, Ge­no­vai­tė Ja­cė­nai­tė sa­kė: „Vil­niu­je aš esu, bet gy­ve­nu Kur­šė­nuo­se. Ži­no­ma, ne šian­die­ni­nia­me, šva­ria­me, be­to­ni­nia­me mies­te­ly­je, bet anų lai­kų, lyg lė­tos Ven­tos sro­vė, ža­lia­me, ma­ža­me, lyg ir sa­vo kie­me, Že­mai­ti­jos ly­gu­mų mies­te­ly­je. Jie man ir įdo­mes­ni, nes...

Archeologiniai radiniai ir nudžiugino, ir užminė mįslę

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 28 d.
Ar­cheo­lo­gė Aud­ro­nė Ša­pai­tė jau tre­čia sa­vai­tė su pagalbininkais plu­ša Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je ieš­ko­da­ma se­no­jo Šiau­lių mies­to lie­ka­nų. Moks­li­nin­kė džiau­gė­si ra­du­si ke­lių šim­tų me­tų se­nu­mo pa­sta­to da­lį, ta­čiau vie­nas ra­di­nys pa­tei­kė dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų.Ar­cheo­lo­gi­niai ka­si­nė­ji­mai vyk­do­mi prieš pra­de­dant Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ją. Šur­fai (nuo 1 iki 9 kv. m. dy­džio sta­čia­kam­piai plo­tai) bu­vo ka­sa­mi pa­čio­je aikš­tė­je, prie­šais Vals­ty­bi­nę Šiau­lių ko­le­gi­ją, skve­re­ly­je prie­šais...

Šiauliai už turistus turi dėkoti Kryžių kalnui

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 28 d.
Šiau­liuo­se tu­ris­tų šie­met ap­si­lan­kė dvi­gu­bai dau­giau nei per­nai. Jų ap­si­lan­ky­mo prie­žas­ti­mi daž­niau­siai tam­pa Kry­žių kal­nas, pa­ska­ti­nan­tis mies­te pra­leis­ti ke­lias pa­pil­do­mas die­nas. Tu­riz­mo spe­cia­lis­tai nea­be­jo­ja: Šiau­liams dar yra kur to­bu­lė­ti – trūks­ta ir iš­skir­ti­nu­mo, ir trau­kos vie­tų.si­mo­na.Šių me­tų pus­me­tį Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re (TIC) ir mo­bi­liuo­siuo­se jo biu­ruo­se ap­si­lan­kė dau­giau nei 14 tūks­tan­čių tu­ris­tų. Jų 58 pro­cen­tais dau­giau nei praė­ju­sių me­tų tuo...

Iš naujo rengs irklavimo bazės ir baseino projektus

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 28 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė iš nau­jo rengs in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus dėl irk­la­vi­mo ba­zės ir spor­to komp­lek­so su plau­ki­mo ba­sei­nu. Apie juos kal­ba­ma jau ko­ne de­šimt­me­tį, per tą lai­ką spė­jo pa­sen­ti pro­jek­tai, ku­riems bu­vo iš­leis­ta de­šim­tys tūks­tan­čių li­tų.
Dar 2008 me­tais bu­vo pa­reng­tas irk­la­vi­mo ba­zės prie Talk­šos eže­ro te­chni­nis pro­jek­tas, iš­duo­tas ir lei­di­mas sta­ty­bai.
Skai­čiuo­ta, jog įreng­ti Talk­šos eže­re tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią irk­la­vi­mo tra­są...

Steigvilių malūnui gresia griūtis (5)

Budintis reporteris
2016 m. liepos 28 d.
Pra­dė­jo svir­ti ant šo­no vals­ty­bės sau­go­mas is­to­ri­jos pa­mink­las – me­di­nis Steig­vi­lių vė­jo ma­lū­nas (Pakruojo r.). Lė­šų jam su­tvir­tin­ti šie­met ne­nu­ma­ty­ta, pa­vel­do­sau­gi­nin­kams te­lie­ka ti­kė­tis, jog ma­lū­nas dar ne­grius.Ne­to­li ke­lio Lin­ku­va – Žei­me­lis sto­vin­čio ma­lū­no ke­pu­rė aki­vaiz­džiai kryps­ta link že­mės. Tie­siog po ja sie­no­se žio­jė­ja sky­lės. Vie­ti­nių pa­sa­ko­ji­mu, šios sky­lės pa­di­dė­jo po ne­se­niai pū­tu­sių smar­kių vė­jų, tik­riau­siai apar­džiu­sių šim­ta­me­tes sie­nų len­te­les. Pak­ruo­jiš­kiai...

Ki­šen­va­giams pa­trauk­liau­sia šventa vieta (2)

Budintis reporteris
2016 m. liepos 28 d.
Anks­tes­nių­jų me­tų pa­tir­tis ro­do, kad va­gys­čių pi­kas – rugp­jū­čio mė­nuo, bū­tent rugp­jū­tį Kry­žių kal­nas su­lau­kia dau­giau­siai tu­ris­tų iš įvai­rių pa­sau­lio vals­ty­bių. Ta­čiau jų vieš­na­gę ir gro­žė­ji­mą­si šven­ta vie­ta vis daž­niau su­drums­čia ki­šen­va­giai.
At­siž­vel­giant į si­tua­ci­ją pra­dė­ta vyk­dy­ti pre­ven­ci­nė prie­mo­nė „Žings­niu pir­miau už va­gį“. Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai lie­pos 26 die­ną Kry­žių kal­no te­ri­to­ri­jo­je bend­ra­vo su vie­tos lan­ky­to­jais ir įspė­jo tu­ris­tus...

Li­go­ni­nės va­do­vas ir to­liau lie­ka už bor­to (25)

Teisėtvarka
2016 m. liepos 28 d.
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pir­ma­die­nį dar trims mė­ne­siams pra­tę­sė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 68 me­tų Pet­ro Si­ma­vi­čiaus nu­ša­li­ni­mą nuo pa­rei­gų.Pra­šy­mą nu­ša­lin­ti ko­rup­ci­jos by­lo­je įta­ria­muo­ju ta­pu­sį P. Si­ma­vi­čių nuo pa­rei­gų teis­mui pa­tei­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės il­ga­me­tis va­do­vas įta­ria­mas pikt­nau­džia­vi­mu...

Meilė grožiui – iš kartos į kartą (1)

Keturi kampai
2016 m. liepos 28 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Šei­my­lau­kio kai­me, gy­ve­nan­čios Ade­lės Mi­cha­li­nos Vil­čins­kie­nės ir jos duk­ros Do­na­tos Sa­lat­kie­nės so­dy­ba trauk­te trau­kia praei­vio akį. Pa­ly­gin­ti ne­di­de­lė­je gy­ven­vie­tės so­dy­bos erd­vė­je tel­pa ir me­džiai, ir kūd­ra, ir gė­ly­nai, ir vais­me­džiai, ir erd­vūs poil­sio kam­pe­liai, ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė.Mei­lę gro­žiui po­nia Ade­lė pa­vel­dė­jo iš sa­vo ma­mos.Ade­lė Vil­čins­kie­nė jau pus­šim­tį me­tų gy­ve­na Šei­my­lau­kio kai­me. Kai­my­ni­nia­me Gu­de­lių kai­me – jos tė­viš­kė. Ade­lės ma­ma la­bai mė­go...

Konkurso nugalėtoja vertina daržovių patiekalus

Keturi kampai
2016 m. liepos 28 d.
Bir­že­lio mė­ne­sio „Šiau­lių kraš­to“ re­cep­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja skai­ty­to­jai iš­rin­ko rad­vi­liš­kie­tę Dan­guo­lę Da­ba­šins­kie­nę. Taip bu­vo įver­tin­ti jos se­no­vi­niai ir pa­tys pi­giau­si šeš­to­jo de­šimt­me­čio re­cep­tai.Prieš 55-erius me­tus bai­gu­si Rad­vi­liš­kio V. Val­siū­nie­nės vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (da­bar – Liz­dei­kos gim­na­zi­ja) ir vi­są lai­ką mo­ky­to­ja dir­bu­si po­nia Dan­guo­lė sa­ko, kad na­mų ruo­šos, mais­to ga­my­bos pra­dai bu­vo įskie­py­ti bū­tent bai­gia­mo­sio­se kla­sė­se.
„Na­mų ruo­šos (dar­bų) pa­mo­kas dės­čiu­si...

Varnalėša – vertingas vaistinis ir maistinis augalas

Keturi kampai
2016 m. liepos 28 d.
Vi­si ži­no­me, pikt­žo­le va­di­na­me pa­ke­lių, są­šla­vy­nų ir pa­lau­kių au­ga­lą – di­džią­ją var­na­lė­šą. Liau­dis ją dar va­di­na ka­pe­liuš­ni­ku, ki­bi­šu, la­puš­ni­ku, god­la­piu, ki­bi­šu, sa­gu­čiu, vel­nia­rė­žiais, ba­jor­žo­le, ve­li­ku. Ne­la­bai gra­žiai va­di­na. Ma­tyt to­dėl, kad už skver­nų ka­bi­na­si. Var­na­lė­ša mū­sų že­mė­se daž­na. Au­ga­lų ži­no­vai tvir­ti­na, jog ji ver­tin­gas vais­ti­nis ir mais­ti­nis au­ga­las. Dar yra pa­pras­to­ji ir miš­ki­nė var­na­lė­šos. Pas­ta­ro­ji re­ta, net į Rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­ta.Di­džio­ji...

Opozicija valdančiuosius kaltina gero „pomirtinio gyvenimo“ pažadais (2)

Krašto žinios
2016 m. liepos 28 d.
Ant­ra­die­nį žur­na­lis­tus ir me­rą pa­va­duo­jan­čią vi­ce­me­rę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­kvie­tę Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­žė­rė kal­ti­ni­mų dėl val­dan­čių­jų spren­di­mų ir „fan­ta­zi­jų“. „Vie­ši skel­bi­mai jo­niš­kie­čiams pa­sta­ty­ti ba­sei­ną at­ro­do kaip ge­ro po­mir­ti­nio gy­ve­ni­mo, ku­rio nie­kas iš tie­sų ne­ma­tė, pa­ža­das,“ – sa­kė Ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė.
Apie ra­jo­no val­džios vie­šą pa­ža­dą ba­sei­ną pa­sta­ty­ti per ant­rą­jį pro­jek­to eta­pą ra­šy­ta „Šiau­lių kraš­te“ (...

Joniškio aplinkkeliu jau galima važiuoti

Krašto žinios
2016 m. liepos 28 d.
„Ra­jo­no va­do­vai praė­ju­siais me­tais gy­rė­si, kad tu­rė­si­me ap­link­ke­lį. Tad lau­kia­me ne­su­lau­kia­me, ka­da jis bus baig­tas“, – sa­kė jo­niš­kie­tis.
Sa­vi­val­dy­bės Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ado­mai­tis „Kraš­to ži­nias“ in­for­ma­vo, kad ap­link­ke­lio dar­bai jau yra baig­ti ir tai pa­da­ry­ta be­veik dviem mė­ne­siais anks­čiau, nei pla­nuo­ta pa­gal su­tar­tį. Gy­ven­to­jai juo ga­li nau­do­tis ir jau po­rą die­nų nau­do­ja­si.
Ap­link­ke­lio tie­si­mas kai­na­vo 446 277,05 eu­ro...

Akmentašiai neaplenkė ir emigracijos temos (1)

Krašto žinios
2016 m. liepos 28 d.
Ant­ra­die­nį Kel­mė­je pri­sta­ty­tos pen­kios nau­jos miesto skulp­tū­ros. Jas su­kū­rė kas ant­ri me­tai vyks­tan­čio ak­men­ta­šių sim­po­ziu­mo da­ly­viai. Sim­po­ziu­mai ren­gia­mi tę­siant Kel­mė­je gy­ve­nu­sio ak­men­ta­šio Juo­zo Liau­dans­kio tra­di­ci­ją.Sep­tin­ta­sis ak­men­ta­šių sim­po­ziu­mas pra­si­dė­jo dar lie­pos 11-ąją. Be Lie­tu­vos ak­men­ta­šių, da­ly­va­vo sve­čiai iš Es­ti­jos ir Lat­vi­jos.
Pa­žin­tis su jų su­kur­tais dar­bais pra­si­dė­jo nuo Kel­mės li­go­ni­nės. Čia lat­vis Ed­vins Krū­minš pa­sta­tė ark­liu­ko...

Vaikai stovyklavo dešimt dienų

Krašto žinios
2016 m. liepos 28 d.
Pir­mą­ją die­ną Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos me­no stu­di­jos va­do­vė Auš­ra Jan­kai­tie­nė su­pa­žin­di­no su odos ap­dir­bi­mo tech­no­lo­gi­jo­mis.
Ant­ro­ji die­na – pie­ši­mo. Šiau­lių mo­kyk­los „Smal­sie­ji pa­bi­ru­čiai“ dai­lės mo­ky­to­ja Gin­ta­rė Dir­mei­kie­nė su­pa­žin­di­no vai­kus su nau­jo­mis pie­ši­mo tech­ni­ko­mis. Die­nos te­ma – „Pie­šiu Lie­tu­vos 100-me­tį“.
Tre­čio­ji die­na – „Tau­ti­nės sa­vi­mo­nės ug­dy­mas“. Baž­ny­čio­je su­reng­ta pie­ši­nių pa­ro­da.
Dviem ki­to­ms die­noms va­do­va­vo...

Vieniems – stadionas, kitiems – vartai tarp medžių (3)

Krašto žinios
2016 m. liepos 28 d.
Rad­vi­liš­kio spor­to ir pa­slau­gų cent­ro val­di­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad cent­ri­nis mies­to sta­dio­nas skir­tas rep­re­zen­ta­ci­niam spor­tui, o mė­gė­jams siū­lo­ma žais­ti ki­tur. Gy­ven­to­jai ste­bi­si to­kiu drau­di­mu.sau­lius@sk­ras­tas.ltRad­vi­liš­kie­čiai pa­ste­bė­jo, kad Rad­vi­liš­kio Lie­tu­vos Są­jū­džio sta­dio­ne nuo fut­bo­lo aikš­ty­no ve­jos nuim­ti var­tai ir pa­sta­ty­ti už ap­sau­gi­nio tink­lo. Gy­ven­to­jams ki­lo įta­ri­mas, kad taip sta­dio­ną pri­žiū­rin­tys dar­buo­to­jai ven­gia, kad vai­kai ar į...

Grybai – tarsi „kosminiai kiaušiniai“ (3)

Paskutinis
2016 m. liepos 28 d.
Ra­sa Al­tu­ka­vi­čie­nė iš Aco­ka­vų kai­mo (Rad­viliš­kio r.) pa­si­da­li­jo ypač įdo­miu ra­di­niu.
„Lai­ko­me gy­vu­lius. Ei­nant pas kar­vu­tes, ga­nyk­lo­je pa­ste­bė­jo­me štai to­kius gry­bus, – pa­sa­ko­ja po­nia Ra­sa. – Gry­bai au­go ne­to­li vie­nas ki­to. Pa­si­do­mė­jus paaiš­kė­jo, kad tai – di­dy­sis ku­kurd­vel­kis. Gry­bas val­go­mas, bet mes ne­val­go­me.“

Dienos populiariausi


Keturi kampai

Kel­mės ra­jo­ne, Šei­my­lau­kio kai­me, gy­ve­nan­čios Ade­lės Mi­cha­li­nos Vil­čins­kie­nės ir jos duk­ros Do­na­tos...

Centas prie cento

Atolankos

Bau­žų kai­me (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­tis Leo­nar­das Skė­rys – Lie­tu­vos kraš­to­ty­ros drau­gi­jos gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kas. Už...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­čių Ra­ma­naus­kų šei­ma šią va­sa­rą ke­liau­ja po Lie­tu­vą lip­da­mi į ap­žval­gos bokš­tus. Šia idė­ja už­si­krė­tė per­nai. Šie­met...

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) įsi­kū­ręs vers­li­nin­kas Dai­va­nas Pran­ciu­lis su bend­ra­min­čiais Vyš­nių fes­ti­va­lio ka­liau­sių ra­liui...

JAV gy­ve­nan­ti De­bo­ra Lu­cas, tar­pu­ka­riu Šiau­liuo­se vei­ku­sio šo­ko­la­do fab­ri­ko „Auš­ra“ sa­vi­nin­ko...

Ža­ga­rie­tė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Ele­na Mi­ka­la­jū­nie­nė lie­pos 2-ąją su­si­tuo­kė su švie­ti­mo dar­buo­to­ju...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [55881]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [57921]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai