(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Gamink ir balsuok
Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Liberalas vicemeras kratosi šešėlių (7)

2016 m. gegužės 26 d.
Po ap­klau­sos Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui ir Sei­mo na­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui pa­reikš­ti įta­ri­mai ky­ši­nin­ka­vi­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu.Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vy­bė ke­le­tą kar­tų vie­šai krei­pė­si į par­ti­jos na­rius, ra­gin­da­ma juos priim­ti skaid­ru­mo įža­dus, nes „tu­rin­tiems še­šė­lį“ par­ti­jo­je ne vie­ta.Ką apie tai ma­no Li­be­ra­lų są­jū­džio Šiau­lių ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras...

Lėlių muziejus, Šiaulių pramonė ar „Versli Lietuva“? (4)

2016 m. gegužės 26 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien spręs, ar su­teik­ti Vil­niaus gat­vės bul­va­re pa­tal­pas VšĮ „Vers­li Lie­tu­va“ bend­ra­dar­bys­tės cent­rui įkur­ti. To­se pa­tal­po­se no­ri lik­ti Na­cio­na­li­nių lė­lių mu­zie­jus, į jas pre­ten­duo­ja ir Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja.
Po­li­ti­kai ant­rą mė­ne­sį lau­žo gal­vas, kam tu­rė­tų ati­tek­ti per 165 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pos pres­ti­ži­nė­je mies­to vie­to­je – bul­va­re, ša­lia Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro.
Tre­jus me­tus čia vei­kė Na­cio­na­li­nių lė­lių mu­zie­jus –...

Parlamentarų prašė purtyti pinigų kapšą (3)

2016 m. gegužės 25 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­si­rin­kę Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės na­riai ir ap­skri­ties ra­jo­nų me­rai svars­tė, į ku­rią pu­sę trauk­ti kap­šą su pi­ni­gais. Aki­vaiz­du, kad Sau­lės mū­šio me­ti­nes teks mi­nė­ti ne­baig­ta­me Sau­lės mū­šio me­mo­ria­le, o vie­nin­te­lei kon­cer­tų sa­lei ap­skri­ty­je „Sau­lė“ pi­ni­gų skir­ta tik „grio­viams“ iš­si­kas­ti. Pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nė „Tok­si­ka“ per­spė­jo dėl „dings­tan­čių“ me­di­ci­ni­nių at­lie­kų, o Res­pub­li­ki­nė Šiau­lių li­go­ni­nė vėl pa­pra­šė mi­li­jo­nų.Sei­mo Šiau­lių kraš­to...

Savivaldybėje – „džiūvėsių“ metas (27)

2016 m. gegužės 25 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams nuo pir­ma­die­nio įtei­ki­nė­ja­mi įspė­ji­mai apie nai­ki­na­mas pa­rei­gy­bes. „Džiū­vė­sė­lius jau džio­vi­na“, – nau­jie­ną iš­gir­dę juo­ka­vo po­li­ti­kai. Iš 247 vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų re­for­ma pa­lies 231-ą. Kiek iš jų liks dirb­ti, dar neaiš­ku.Sa­vi­val­dy­bi­nin­kai su­lau­kė skir­tin­gų pra­ne­ši­mų apie be­si­kei­čian­čias dar­bo są­ly­gas. Vie­ni, kad pa­rei­gy­bė nai­ki­na­ma ir siū­lo­ma nau­ja. Ki­ti, kad kei­čia­si tik pa­rei­gy­bės pa­va­di­ni­mas. Tre­ti, kad...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Po mė­ne­sio, bir­že­lio 23 die­ną, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) gy­ven­to­jai spręs ham­le­tiš­ką klau­si­mą: iš­sto­ti iš Eu­ro­pos...

Vilius PURONAS

Ne­ži­nia, ar da­bar­ti­nė kar­ta ką nors gir­dė­jo apie Iva­ną Su­sa­ni­ną, ku­rio žyg­dar­biu mus...

Regina MUSNECKIENĖ
Vis dar pri­si­me­nu vaiz­dą – Vil­niu­je Ko­vo 11-ąją ei­na tau­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių bū­rys ir ne­ša...

Tai, kas vyks­ta šiuo me­tu, kai tūks­tan­čiai lie­tu­vai­čių boi­ko­tuo­ja pre­ky­bos cent­rus, ir­gi yra sa­vo­tiš­kas blo­gą ži­nią...

Politikų tribūnaDaugiau

Pra­si­dė­ju­si LR Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja įgau­na pa­grei­tį. Ma­no va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga...

Va­le­ri­jus Si­mu­likSei­mo na­rysApie no­rą Sei­me su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri aiš­kin­tų­si, kas vie­šo­jo­je erd­vė­je...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas...

Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą šiemet su­va­žia­vo ke­tu­rios de­šim­tys mez­gė­jų. Gau­sia­me...

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­nu­lei­džia ran­kų ir ke­ti­na ieš­ko­ti lė­šų Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti, įsi­jung­da­ma į...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Nauji atradimai „Padubysio kronikose“

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 26 d.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re pri­sta­ty­tas is­to­ri­jos ir kul­tū­ros žur­na­lo „Pa­du­by­sio kro­ni­kos“ šeš­ta­sis nu­me­ris. Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Ro­mual­do Ozo­lo įsteig­tas ir pra­dė­tas leis­ti žur­na­las di­di­na ne tik pus­la­pių skai­čių, ple­čia au­to­rių ra­tą ir geog­ra­fi­ją, bet ir įsi­tvir­ti­na kaip so­li­dus kul­tū­ros reiš­ki­nys.R. Ozo­lo su­ma­ny­to­je rub­ri­ko­je „Šian­dien“ ži­no­mi ša­lies is­to­ri­kai – Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Arū­nas...

„Mažasis šiaulietis“ kvies apsikabinti

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 26 d.
Tė­ve­liai jau kvie­čia­mi re­gist­ruo­ti sa­vo ma­žy­lius ir da­ly­vau­ti tra­di­ci­nė­je dvy­lik­to­je šei­mų šven­tė­je „Aš – ma­ža­sis šiau­lie­tis“ bir­že­lio 1-ąją, Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną. Šie­met šven­tė su­jung­ta su kon­cer­tu-ak­ci­ja „Tai­kos glė­bys“, kvie­čian­čia žmo­nes ap­si­ka­bin­ti.Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je va­kar vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Me­le­nie­nė infor­ma­vo, jog iš­siųs­ta 1 210 kvie­ti­mų kū­di­kiams, ku­rie gi­mė nuo praė­ju­sių iki šių me­tų ge­gu­žės. Į šven­tę jau...

Giesmėmis Mariją šlovino devintą kartą (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 26 d.
Šven­tę or­ga­ni­za­vo Šiau­lių vys­ku­pi­jos Jau­ni­mo cent­ras ir Šiau­lių „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­ja. De­vin­tus me­tus šį ren­gi­nį re­mia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­lik. Šv. mi­šias au­ko­jo šven­tės glo­bė­jas Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis.
Da­ly­vių pa­si­ro­dy­mai bu­vo su­skirs­ty­ti į dvi da­lis – pir­mie­ji gie­do­jo lop­še­lių-dar­že­lių auk­lė­ti­niai, po jų vy­ko mo­kyk­lų bei baž­ny­ti­nių cho­rų pa­si­ro­dy­mai. Gie­do­tas ir bend­ras re­per­tua­ras, ir at­ski­ri kū­ri­niai.
Pa­sak Šiau­lių...

„Brexit“ ar „Bremain“ – štai kur klausimas (2)

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 26 d.
Po mė­ne­sio, bir­že­lio 23 die­ną, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) gy­ven­to­jai spręs ham­le­tiš­ką klau­si­mą: iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), ar lik­ti jo­je. Lau­kia itin at­sa­kin­gas spren­di­mas, nu­lem­sian­tis ne tik pa­čių bri­tų, bet ir li­ku­sios ES ar­ti­miau­sią atei­tį.
Su­ju­di­mas dėl re­fe­ren­du­mo baig­ties itin di­de­lis. Sa­vo pro­gno­zes apie pa­si­trau­ki­mo pa­sek­mes iš­sa­kė Tarptautinis valiutos fondas (TVF). TVF skai­čia­vi­mais, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas dėl...

Laimingos moterys geba sušildyti šalia esančius

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 26 d.

Jur­gi­ta GRI­NIE­NĖDau­ge­lį me­tų gy­ve­nau taip, kaip no­rė­jo, ti­kė­jo­si iš ma­nęs ki­ti. Per daug ne­su­si­mąs­ty­da­vau ge­rai čia taip ar ne­la­bai, pa­tin­ka man toks gy­ve­ni­mo bū­das ar ne. Įp­ra­tau neuž­da­vi­nė­ti sau klau­si­mų ir per daug ne­si­gi­li­nau, ko­kio gy­ve­ni­mo no­riu aš pa­ti. Gal­vo­je nuo­lat skam­bė­jo žo­džiai „rei­kia“, „ką žmo­nės pa­sa­kys“, „nie­kas taip ne­siel­gia“, „vi­si tu­ri gy­ven­ti drau­giš­kai“, „būk pro­tin­ga“.
Tos nu­brėž­tos ri­bos truk­dė iš­girs­ti bal­są šir­dies. At­ro­dė, kad tik...

Kas greičiausiai renka tekstą kompiuteriu?

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 26 d.
Kon­kur­sas vy­ko dviem eta­pais: pir­ma­ja­me da­ly­va­vo 45 pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai; ant­ra­me – 41 5–8 kla­sių mo­ki­nys. Vi­siems mo­ki­niams bu­vo duo­tas teks­tas (mi­tas apie Rė­ky­vos eže­rą), ku­rį rei­kė­jo su­rink­ti be klai­dų per kuo trum­pes­nį lai­ką. Bau­dos taš­kai bu­vo tai­ko­mi už klai­das.
Pir­mo­je gru­pė­je grei­čiau­siai teks­tą su­rin­ko 4B kla­sės mo­ki­nė Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė – ji užė­mė pir­mąją vie­tą pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių gru­pė­je. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko 4A kla­sės mo­ki­nei Gre­tai Mi­ka­laus­kai­tei, tre­čias...

Mažasis „Poezijos pavasaris“ gimnazijoje (1)

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 26 d.
Al­ma­na­chas „Min­čių ta­kais“ – jau­nų­jų kū­rė­jų ne­drą­sūs ban­dy­mai iš­reikš­ti sa­ve per kū­ry­bą. Rin­ki­ny­je su­dė­ti 2014-2015 me­tų kū­ry­bi­niai dar­bai: ei­lė­raš­čiai, mi­nia­tiū­ros, pa­sa­kos, sak­mės. Kū­ri­niai at­sklei­džia džiu­ge­sio ku­pi­ną žvilgs­nį į pa­sau­lį: lau­kia­ma pa­va­sa­rio, va­sa­ros, džiau­gia­ma­si sa­vo au­gin­ti­niais, iš­sa­ko­mi šil­čiau­si jaus­mai ar­ti­miau­siems žmo­nėms.
Ats­ki­rą gru­pę su­da­ro mo­ki­nių sam­pro­tau­ja­mo­jo po­bū­džio ra­ši­niai, ku­riuo­se ieš­ko­ma at­sa­ky­mo į ak­tua­lius gy­ve­ni­mo klau­si­mus...

Šiauliečio turėtus kvaišalus užuodė pasieniečių šuo

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 26 d.
Ant­ra­die­nio po­pie­tę Kau­no oro uos­te dir­ban­tys Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) pa­rei­gū­nai at­li­ko įpras­ti­nę rei­su iš Lu­to­no at­vy­ku­sių as­me­nų do­ku­men­tų kont­ro­lę. Jos me­tu paaiš­kė­jo, kad vie­nas ke­lei­vis, 28 me­tų šiau­lie­tis, tu­ri pro­ble­mų su Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga. VSAT pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu įta­ria­mo vy­ro nuo praė­ju­sių me­tų ge­gu­žės pa­bai­gos ieš­ko Ma­žei­kių ra­jo­no po­li­ci­ja.
Apie ieš­ko­mo­jo su­lai­ky­mą pa­sie­nie­čiai pra­ne­šė paieš­kos ini­cia­to­riui ir, kaip...

Prekeivis žmonėmis ir vėl suimtas

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 26 d.
Vos aš­tuo­nis mė­ne­sius lais­vė­je po kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis pra­lei­dęs vy­ras vėl su­grį­žo į be­lan­gę dėl įta­ri­mų or­ga­ni­za­vus pro­sti­tu­ci­ją ir jai va­do­va­vus.Fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tis vy­ras pui­kiai mo­ka vo­kie­čių kal­bą, to­dėl mer­gi­nas, kaip ro­do po­li­ci­jos su­rink­ti duo­me­nys, vež­da­vo į tas ša­lis, ku­rio­se kal­ba­ma šia kal­ba ir ku­rio­se pro­sti­tu­ci­ja yra le­ga­li­zuo­ta – Vo­kie­ti­ją, Švei­ca­ri­ją. Čia mer­gi­noms bū­da­vo iš­nuo­mo­ja­mas būs­tas, o jis pa­ts ap­si­gy­ven­da­vo kur...

Dviratininkai ant stogo sieks naujo rekordo (1)

Sportas
2016 m. gegužės 26 d.
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių mies­to gat­vės pri­si­pil­dys dvi­ra­ti­nin­kų – bus sie­kia­ma dar vie­no re­kor­do „Dau­giau­siai dvi­ra­čių ant sto­go“. Per­nai po­pu­lia­rus tra­di­ci­nis ren­gi­nys su­lau­kė 863 dvi­ra­ti­nin­kų – iki ke­tur­ženk­lio skai­čiaus trūks­ta ne­daug.2011 me­tais, kai ren­gi­nys bu­vo or­ga­ni­zuo­tas pir­mą kar­tą, siek­ti re­kor­do at­vy­ko 251 dvi­ra­ti­nin­kas.
Kas­met šis skai­čius au­go: 2012 – jau 445, 2013 – 470. 2014 me­tais ant pre­ky­bos cent­ro „Sau­lės mies­tas“ sto­go...

Ketvirtą kartą tapo čempionais

Sportas
2016 m. gegužės 26 d.
Ji, po­gru­pio, at­kren­ta­mo­siose var­žy­bo­se nu­ga­lė­ju­si Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių, Šir­vin­tų ra­jo­no Gel­vo­nų, Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų mo­kyk­los ko­man­das, fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je įvei­kė Ši­la­lės ra­jo­no Kvė­dar­nos Ka­zi­mie­ro Jau­niaus gim­na­zi­jos rink­ti­nę.
Ša­lies mo­kyk­lų žai­dy­nių čem­pio­nų var­dus iš­ko­vo­jo Er­vi­na La­du­kai­tė, Ka­ro­li­na Kli­mai­tė, Mar­ty­nas Vaiš­vi­la, Dei­vi­das Sar­taus­kas, Jus­tas Jo­nai­tis, Dei­vi­das Koz­lo­vas, And­rius Gy­lys, Mant­vy­das Koz­lo­vas, Dai­va­ras Skrip­kus...

Trenerio atminimo turnyre

Sportas
2016 m. gegužės 26 d.
Glo­ri­ja Jon­čai­tė, fi­na­le vie­nu taš­ku pra­lai­mė­ju­si Lat­vi­jos at­sto­vei, pel­nė ant­rą­ją vie­tą. Si­dab­ro me­da­lis įteik­tas ir Emai La­ta­naus­kai­tei.
Li­na Pet­raus­kai­tė ir jau­niau­sias tur­ny­ro da­ly­vis, še­še­rių me­tu­kų Vy­tis Val­ke­ris, sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se lai­mė­jo tre­čią­sias vie­tas.
Tur­ny­re da­ly­va­vo 150 spor­ti­nin­kų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sodybą puoselėja ir gražina visą gyvenimą

Keturi kampai
2016 m. gegužės 26 d.
Jad­vy­ga ir An­ta­nas Krikš­čiū­nai į be­si­ku­rian­čią Šed­ba­rų gy­ven­vie­tę (Kel­mės ra­jo­nas) at­si­kė­lė dau­giau kaip prieš pu­sę am­žiaus. Pra­dė­jo sta­ty­ti sa­vo na­mus, kar­tu – ir ap­lin­ką tvar­kė.
Šed­ba­rų gy­ven­vie­tė ga­li pa­si­gir­ti ne vie­na gra­žiai tvar­ko­ma so­dy­ba. Jad­vy­gos ir An­ta­no Krikš­čiū­nų na­mai iš­si­ski­ria jau­kiu pa­pras­tu­mu, ryš­kio­mis spal­vo­mis da­žy­tais pa­sta­tais, or­na­men­tuo­to­mis lan­gi­nė­mis, šu­li­niu, dai­liai iš­rai­žy­tu me­di­niu kop­lyts­tul­piu, įvai­riais me­di­niais ak­cen­tais ir...

Stiklo lašai virsta papuošalais

Keturi kampai
2016 m. gegužės 26 d.
„La­šas po la­šo“. Taip iš stik­lo lie­tų pa­puo­ša­lų pa­ro­dą pa­va­di­no Kai­riuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­ti Da­lia Jo­vai­šie­nė. La­šas po la­šo stik­las su­kap­si į spal­vin­gus ka­ro­liu­kus, jie tam­pa pa­puo­ša­lais.Pa­ro­dos, eks­po­nuo­tos Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, už­da­ry­mo pro­ga vy­ko su­si­ti­ki­mas su au­to­re. Da­ly­viai ga­lė­jo su­da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­je – lai­mė­ti pen­kis pa­ka­bu­čius.
D. Jo­vai­šie­nė ir pa­ti bu­vo pa­si­puo­šu­si ryš­kiais stik­lo ka­ro­liais...

Tinginio gėlynas

Keturi kampai
2016 m. gegužės 26 d.
Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasDar vi­sai ne­se­niai šai­pė­mės iš ang­liš­ko sti­liaus gė­ly­nų, ku­rie vo­kiš­ką tvar­ką dar­že­liuo­se pa­mė­gu­siems lie­tu­viams pri­mi­nė ko­pūs­tie­nę. Taip, iš tie­sų to­kiuo­se gė­ly­nė­liuo­se gal­būt ir vel­nias ko­ją nu­si­lauž­tų – nei įpras­tos si­met­ri­jos, nei ly­gia­vi­mo. Au­ga­lai tarps­ta taip pat ne­tvar­kin­gai, kaip ir gam­to­je. Bet tai ir yra di­džiau­sia to­kių gė­ly­nų pa­trauk­lu­mo pa­slap­tis: gė­lės pa­ga­liau įgi­jo lais­vę ke­ro­ti, jų ne­be­var­žo jo­kia geo­met­ri­ja. Nors ir keis­ta, bet ši­toks pa­veiks­lė­lis akiai...

Šven­to Pet­ro auk­so rak­te­liai

Keturi kampai
2016 m. gegužės 26 d.
Gel­to­nu auk­su ­žy­di pa­va­sa­ri­nės rak­ta­žo­lės. Jas lie­tu­viai dar va­di­na ba­tu­čiais, dan­gaus rak­tais, Jur­gio rak­tais, pir­ma­žie­džiais, šv. Pet­ro rak­tais, rak­te­liu­kais, žmo­gu­čiais... Kai ku­riuo­se pa­va­di­ni­muo­se kar­to­ja­si žo­dis „rak­tai“, nes pa­va­sa­ri­nės rak­ta­žo­lės auk­so spal­vos žie­dy­nas pa­na­šus į rak­tų ry­šu­lė­lį.Pa­va­sa­ri­nė rak­ta­žo­lė – dau­gia­me­tis žo­li­nis au­ga­las. Užau­ga iki 15–30 cm aukš­čio. Šak­nias­tie­bis trum­pas, ša­ko­tas. Vi­si la­pai skro­te­li­niai, pail­gai...

Po 65 me­tų – geležinės vestuvės

Krašto žinios
2016 m. gegužės 26 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je pir­mą kar­tą įre­gist­ruo­tos ge­le­ži­nės ves­tu­vės. Pas­vei­kin­ti prieš 65 me­tus šei­mą su­kū­rę Nau­jo­sios Ak­me­nės gy­ven­to­jai Ona ir Pran­ciš­kus Lip­ki­nai.Kaip tei­gia šei­mos san­ty­kių spe­cia­lis­tai, to­kia su­kak­tis liu­di­ja ypa­tin­gą šei­my­ni­nių san­ty­kių tvir­tu­mą, ku­rie ta­po kie­ti ir tvir­ti kaip ge­le­žis.
De­vin­tą de­šim­tį į­pu­sė­ję su­tuok­ti­niai yra ki­lę iš Nau­jo­sios Ak­me­nės apy­lin­kių. Pran­ciš­kus gy­ve­no Juod­re­lių...

Šokių šventė „išėjo“ į gatvę

Krašto žinios
2016 m. gegužės 26 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to cent­re vy­ku­si sep­tin­to­ji li­ni­ji­nių šo­kių šven­tė „Prie „Neuž­mirš­tuo­lės“ fon­ta­no“ iš­si­sky­rė da­ly­vių gau­sa, to­dėl šo­kė­jams te­ko šok­ti gat­vė­je.Per sep­ty­ne­rius gy­va­vi­mo me­tus šven­tė dėl da­ly­vių gau­sos jau tre­čią kar­tą pa­kei­tė sa­vo vie­tą. Pir­mo­sios dvi šo­kių fies­tos vy­ko prie pa­ties fon­ta­no, ki­tos ke­tu­rios – aikš­te­lė­je ne­to­li fon­ta­no. Kai ji šie­met ne­su­tal­pi­no šo­kė­jų, bu­vo išei­ta į gat­vę.
Fes­ti­va­lis pra­si­dė­jo mu­zi­ki­ne įžan­ga, kur ke­le­tą kū­ri­nių at­li­ko Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los...

Seniūnaičiai tampa buriančia jėga

Krašto žinios
2016 m. gegužės 26 d.

„Tu­riu už­ra­šų kny­gu­tę, ku­rio­je ra­šiau tai, kas svar­biau­sia“, – pa­reiš­kė se­niū­ni­jos va­do­vė Jo­lan­da Ru­da­vi­čie­nė, prieš pra­dė­da­ma ata­skai­tą. Šio­je kny­gu­tė­je pa­si­žy­mė­tos ne tik se­niū­ni­jos, bet ir tarp­tau­ti­nės ak­tua­li­jos.
Ji pa­pa­sa­ko­jo, kas se­niū­ni­jo­je nu­veik­ta. Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria­ma tvar­kant ap­lin­ką, ka­pi­nes, ke­lius. Ko­kiems dar­bams ir kiek skir­ta pi­ni­gų. Jei jų ne­trūk­tų, bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti ir dau­giau.
„Ko­dėl jūs to­kie bied­ni – ko­dėl tik tiek...

Gėlininkų klube – grožį mylintys žmonės

Krašto žinios
2016 m. gegužės 26 d.
Pak­ruo­jo gė­li­nin­kų klu­bas šeš­ta­die­nį pa­žy­mė­jo reikš­min­gą su­kak­tį – veik­los de­šimt­me­tį. Sukaktis pa­ženk­lin­ta pra­smin­gais dar­bais mies­tui ir per tris de­šim­tis vie­ni­jan­čiai ra­jo­no gė­li­nin­kų bend­ruo­me­nei.Gė­li­nin­kų klu­bas sa­vo pir­mą­jį ap­va­lų ju­bi­lie­jų mi­nė­jo Links­mu­čių pu­šy­ne – bū­ti gam­to­je ap­lin­kos gro­žį puo­se­lė­jan­tiems žmo­nėms yra mie­liau­sia.
Čia skam­bė­jo svei­ki­ni­mai klu­bo sen­bu­viams, ak­ty­vis­tams, kle­gė­jo juo­kas, skam­bė­jo dai­nos. Pri­si­min­ta ir klu­bo is­to­ri­ja, ku­ri pra­si­dė­jo...

Ūkininkai imti iš ateities nenori

Krašto žinios
2016 m. gegužės 26 d.
Jau dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų ūki­nin­kau­jan­tys Kel­mės ra­jo­no Ma­nei­kių kai­mo gy­ven­to­jai Ge­no­vai­tė ir Pet­ras Do­bei­kiai iš ke­lio­li­kos kar­vių ban­dos pra­gy­ve­no pa­tys, iš­lei­do į moks­lus vai­kus. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu su­ma­žė­ju­sios pie­no kai­nos ūki­nin­kus ver­čia su­klus­ti. Per šie­nap­jū­tę skru­pu­lin­gai su­skai­čiuos vi­sas iš­lai­das ir spręs, ar ap­si­mo­ka kar­ves lai­ky­ti.Ša­lia Kel­mės–Ty­tu­vė­nų plen­to ga­no­si kar­vių ban­da. Iki ga­nyk­los at­va­žia­vę trak­to­riu­ku T–25 kar­vių šei­mi­nin­kai Ge­no­vai­tė...

Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jams da­li­ja­mi ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 25 d.
VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras in­for­muo­ja, kad Šiau­lių mies­to in­di­vi­dua­lių val­dų gy­ven­to­jams yra da­li­ja­mi 240l ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riai. Pla­nuo­ja­ma iš­da­ly­ti apie 1700 vnt. kon­tei­ne­rių.Prie­mo­nes in­di­vi­dua­liai da­li­ja VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras ir ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įmo­nė UAB „Šva­rin­ta“.
Ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras jau iš­da­li­jo Šim­šės, Pa­ba­lių, Zok­nių mik­ro­ra­jo­nų gy­ven­to­jams. Ža­lių­jų at­lie­kų...

Ar jau suplanavote savo vasaros atostogas? (8)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 25 d.

– Net ne­gal­vo­ju. Nie­ka­da ne­pla­nuo­ju va­sa­ros ato­sto­gų, vis­ką da­rau eksp­rom­tu. Ge­roms ato­sto­goms rei­kia daug sau­lės, o kai ji yra, ta­da at­si­ran­da ge­ra nuo­tai­ka, ge­ra kom­pa­ni­ja. Man ato­sto­goms pa­kan­ka ir sa­vai­tės, spė­ju pail­sė­ti, nes ne­su per daug pa­var­gu­si.
– Jau su­pla­na­vau – di­džio­ji ato­sto­gų da­lis bus tė­viš­kė­je, kai­me, o vi­sa ki­ta, kaip gy­ve­ni­mas pa­ro­dys. Į už­sie­nį ne­va­žiuo­ju pail­sė­ti, nes tin­giu. Atos­to­gos kai­me rei­ka­lau­ja...

Šiauliečių robotai ir vėl greičiausi (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 25 d.
„Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas Ri­čar­das Ge­čas lai­mė­jo net dvi pri­zi­nes vie­tas: li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je – I vie­ta, o mi­ni su­mo rung­ty­je – II vie­ta. Ro­bo­ti­kos bū­re­lio na­rys Do­na­tas Na­vi­kas ("Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nys) li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je iš­ko­vo­jo III vie­tą.
Šiau­lių ro­bo­ti­kos klu­bo na­riai Ais­tis Gus­tas li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je iš­ko­vo­jo II vie­tą, o Re­na­tas Mont­vi­las mi­ni su­mo rung­ty­je – III vie­tą. Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro...

Pasaulinė viktorina įtraukia ir Šiaulius

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 25 d.
Bir­že­lio 4 die­ną, 13 va­lan­dą, mėgs­tan­tys mankš­tin­ti pro­tą pen­kių pa­sau­lio že­my­nų gy­ven­to­jai vie­nu lai­ku pa­links prie už­duo­čių – vyks Pa­sau­lio vik­to­ri­nos čem­pio­na­tas. Di­džiau­sia pa­sau­ly­je vik­to­ri­na tre­čią kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­ma ir Šiau­liuo­se. Re­gist­ra­ci­ja į Pa­sau­lio vik­to­ri­nos čem­pio­na­tą vyks­ta iki bir­že­lio 1 die­nos.Vik­to­ri­na vi­sa­me pa­sau­ly­je vyks­ta tą pa­čią die­ną, vi­si da­ly­viai at­sa­ki­nė­ja į vie­no­dus klau­si­mus (Lie­tu­vo­je jie iš­vers­ti į lie­tu­vių kal­bą). Šie­met...

Kaltinamasis nuosprendžio lauks už grotų

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 25 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus bend­ra­bu­čio bu­dė­to­jos nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mas 18-me­tis Min­dau­gas Ba­ba­je­vas bir­že­lio pa­bai­go­je tu­rė­tų iš­girs­ti nuo­spren­dį.Va­kar Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pra­tę­sė kal­ti­na­mo­jo suė­mi­mą dar dviem mė­ne­siams.
Bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je M. Ba­ba­je­vas kal­ti­na­mas nu­žu­dy­mu, Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja iš­nag­ri­nė­jo per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką – teis­mui by­la per­duo­ta ba­lan­džio vi­du­ry­je.
Praė­ju­sių me­tų...

Automobilis nutūpė rapsų lauke

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 25 d.
Nuo ap­vir­tu­sio au­to­mo­bi­lio sprun­kan­čius pa­žei­dė­jus ša­lia ke­lio Raseiniai–Baisogala (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo rap­sų lau­ke.
Sup­ra­tę, kad yra su­sek­ti, jie­du ban­dė bėg­ti ir slėp­tis rap­suo­se.
Stip­riai ap­gir­tę ir ag­re­sy­vūs kal­ti­nin­kai su­lai­ky­ti ir pri­sta­ty­ti į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dviratininkams galioja tos pačios Kelių eismo taisyklės

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 25 d.
Vai­kai tarp iš­dė­lio­tų sto­ve­lių vin­gu­ria­vo fi­gū­ri­nio va­žia­vi­mo rung­ty­je ir gat­vė­je ro­dė po­sū­kių at­li­ki­mo įgū­džius. Jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių ži­nias įver­ti­nę pa­rei­gū­nai, vė­liau žy­mė­jo mo­ki­nių ir ki­tų mies­te­lio gy­ven­to­jų dvi­ra­čius. Po to ren­gi­nio da­ly­viai iš­vy­ko į žy­gį dvi­ra­čiais.
Vi­siems dvi­ra­ti­nin­kams svar­bu at­si­min­ti, kad nau­do­jan­tis dvi­ra­te trans­por­to prie­mo­ne rei­kia lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Švie­siuo­ju pa­ros me­tu ke­liu va­žiuo­jan­čiam dvi­ra­ti­nin­kui pri­va­lo­ma dė­vė­ti...

Olimpinė diena Šiauliuose – nuo mankštos iki koncertų

Sportas
2016 m. gegužės 25 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vyk­sian­čios Olim­pi­nės die­nos da­ly­viams ne­mo­ka­mai siū­lo­ma iš­ban­dy­ti 45 spor­ti­nes veik­las. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, tai bus pa­ti di­džiau­sia Olim­pi­nė die­na Lie­tu­vo­je. Čia bus ga­li­ma ran­ką pa­spaus­ti ir olim­pie­čiams.Va­kar Olim­pi­nė die­na pri­sta­ty­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, vy­ku­sio­je ant Talk­šos eže­ro.
Olim­pi­nė die­na Lie­tu­vo­je mi­ni­ma 27-ą kar­tą ir tik ant­rą kar­tą – ne Vil­niu­je. Pa­sak Lie­tu­vos olim­pi­nio fon­do di­rek­to­riaus Vi­ta­li­jaus...

Lietuvos triatlono taurėje rungsis ir mėgėjai, ir elitas

Sportas
2016 m. gegužės 25 d.
Ge­gu­žės 29 die­ną Šiau­liuo­se vyks Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės I eta­pas. Pa­žen­gu­sie­ji ko­vos sprin­to, olim­pi­nė­je ir olim­pi­nės es­ta­fe­tės rung­ty­se, pra­de­dan­tie­siems siū­lo­ma įveik­ti „Tri-Fun“ dis­tan­ci­ją.Bū­si­mą ren­gi­nį ži­niask­lai­dai Šiau­liuo­se pri­sta­tė VšĮ Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės di­rek­to­rius Aud­rius Ja­ra­mi­nas ir Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to ren­gi­nių ir pro­jek­tų va­do­vas Man­tas Mar­cin­ke­vi­čius.
„Esu šiau­lie­tis, to­dėl no­rė­jau pir­mą eta­pą at­vež­ti į Šiau­lius“, –...

Vietas išsidalijo dailiojo plaukimo atstovės (1)

Sportas
2016 m. gegužės 25 d.
Ant­rą­ją vie­tą so­lo pro­gra­mo­je 13–15 me­tų gru­pė­je iš­ko­vo­jo Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė (tre­ne­rė Kris­ti­na Za­jaus­kie­nė), tre­čią­ją – Arū­nė Van­dy­tė (15–18 me­tų gru­pė), ją tre­ni­ruo­ja tre­ne­rė Jur­ga Dim­šie­nė.
K. Za­jaus­kie­nės auk­lė­ti­nės lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą gru­pės pro­gra­mo­je dvie­jo­se am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se: 13–15 ir 15–18 me­tų.
Com­bi pro­gra­mo­je (15–18 m.) lai­mė­ta ant­ro­ji vie­ta, mer­gai­tes tre­ni­ruo­ja abi tre­ne­rės: K. Za­jaus­kie­nė ir J. Dim­šie­nė.
Pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vo per šim­tas da­ly­vių iš...

„Lingvistika – irgi poezija“ (1)

Kultūra
2016 m. gegužės 25 d.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės ra­jo­nas) pri­sta­ty­ta kny­ga „Ling­vis­ti­ka – ir­gi poe­zi­ja“ apie iš šio kraš­to ki­lu­sio ir prieš še­še­tą me­tų mi­ru­sio gar­saus kal­bi­nin­ko bal­tis­to pro­fe­so­riaus Al­ber­to Ro­si­no gy­ve­ni­mą bei dar­bus.Kny­gą, ku­rią 200 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu iš­lei­do Vil­niaus uni­ver­si­te­to lei­dyk­la, pa­ren­gė kal­bi­nin­ko naš­lė Gra­ži­na Ro­si­nie­nė ir Re­gi­na Venc­ku­tė.
A. Ro­si­no naš­lė ir vie­na iš kny­gos su­da­ry­to­jų Gra­ži­na Ro­si­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog 2011-ai­siais, mi­nint...

Rašytojas Lietuvoje pasiilgsta prancūzų laisvės

Kultūra
2016 m. gegužės 25 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos kvie­ti­mu tie­siai iš Pa­ry­žiaus at­skri­dęs ra­šy­to­jas ir žur­na­lis­tas Val­das Pa­pie­vis kar­tu su ko­le­ga Liud­vi­ku Ja­ki­ma­vi­čiu­mi pri­sta­tė sa­vo nau­ją ro­ma­ną „Odi­lė, ar­ba oro uos­tų vie­nat­vė“, ku­ria­me tar­si nie­ko ne­vyks­ta, ta­čiau kal­ba­ma apie eg­zis­ten­ci­nius da­ly­kus: gy­ve­ni­mo pra­smę, vie­nat­vę, ku­rią ir pa­čiam au­to­riui te­ko pa­tir­ti, at­vy­ku­siam gy­ven­ti į Pran­cū­zi­jos sos­ti­nę. Da­bar jis ten jau­čia­si kaip na­muo­se ir ly­gin­da­mas...

Šeduvoje – pirmasis tarptautinis perkusijos festivalis „Ritmo viražai“

Afiša
2016 m. gegužės 25 d.
Ge­gu­žės 27–29 die­no­mis Še­du­vo­je vyks pir­ma­sis Tarp­tau­ti­nis Še­du­vos per­ku­si­jos fes­ti­va­lis „Rit­mo vi­ra­žai“ (me­no va­do­vas – Ar­ka­dij Go­tes­man), ap­jung­sian­tis ir pri­sta­ty­sian­tis imp­ro­vi­za­ci­jų ir ne­ti­kė­tu­mų pil­nas mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų ga­li­my­bes. Fes­ti­va­ly­je kar­tu su ge­riau­siais Lie­tu­vos at­li­kė­jais da­ly­vaus ir gar­sūs pa­sau­lio mu­zi­kan­tai Tim Dai­sy iš JAV ir Pe­ter Bruun iš Da­ni­jos.„Ti­kiuo­si, kad Še­du­va taps per­ku­si­jos bib­lio­te­ka, lo­by­nu, ku­riuo...

Skaistgirio jaunuoliai tyrinėjo neveikiančias kapines

Krašto žinios
2016 m. gegužės 25 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos mo­ki­niai kar­tu su bu­vu­sia pa­vel­do­sau­gi­nin­ke, da­bar vyk­dan­čia Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rės funk­ci­jas Vil­ma Bar­ta­šie­ne, geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja Lau­ra Ra­ma­naus­kie­ne pri­si­jun­gė prie pi­lie­ti­nio pro­jek­to „Aš už Lie­tu­vą!“, skir­to ar­tė­jan­čiam Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui, ir ty­ri­nė­jo ne­vei­kian­čias ka­pi­nes.Jau­nuo­liai fik­sa­vo ir ty­ri­nė­jo kry­žius, už­ra­šus ant jų bei pa­mink­lų, ma­ta­vo tvo­ras, var­te­lius, nu­sta­ti­nė­jo da­tas...

Ūkis keičia kryptį, ūkininkai – savo gyvenimą (2)

Centas prie cento
2016 m. gegužės 25 d.
Da­nu­tė ir Al­gi­man­tas Le­be­džins­kai iš Šed­ba­rų kai­mo (Kel­mės r.) ir jų sū­nus Jo­nas su žmo­na Li­ja­na iš Pa­vi­gai­lių prieš pen­kio­li­ka me­tų dėl ga­li­my­bės ūki­nin­kau­ti at­si­kraus­tė iš Tau­ra­gės ra­jo­no.Šian­dien pie­no ūkį ke­ti­na keis­ti mė­si­niais gal­vi­jais. Be to, sū­nus bai­gė uni­ver­si­te­tą ir su­si­ra­do dar­bo. Jo žmo­na Li­ja­na taip pat dir­ba ir nea­ki­vaiz­džiai mo­ko­si uni­ver­si­te­te. Jau­na šei­ma sua­be­jo­jo, ar ga­lės atei­ty­je pra­gy­ven­ti iš ne­di­de­lio ūkio.Al­gi­man­to Le­be­džins­ko pro­fe­si­ja –...

Dienos populiariausi


Sportas

Keturi kampai

Jad­vy­ga ir An­ta­nas Krikš­čiū­nai į be­si­ku­rian­čią Šed­ba­rų gy­ven­vie­tę (Kel­mės ra­jo­nas) at­si­kė­lė dau­giau kaip prieš pu­sę am­žiaus...

Centas prie cento

Da­nu­tė ir Al­gi­man­tas Le­be­džins­kai iš Šed­ba­rų kai­mo (Kel­mės r.) ir jų sū­nus Jo­nas su žmo­na Li­ja­na iš Pa­vi­gai­lių prieš...

Atolankos

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Žais­ki­te ir ne­truk­dy­ki­te žais­ti ki­tiems“ – sa­ko žai­dė­jas, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų kri­ti­kas Ar­tū­ras Ru­mian­ce­vas...

Iš to­li ma­ty­ti vi­du­ry pla­taus ja­vų lau­ko au­gan­tis iš­la­kus ąžuo­las. Me­dis nu­džiu­vęs. Ja­me iš­kal­tas an­ge­las bei...

Iš Jo­niš­kio ki­lu­si me­ni­nin­kė Jo­li­ta Vait­ku­tė nuo­lat ste­bi­na sa­vo kū­ry­ba – šį­kart ji pa­sie­kė nau­ją Lie­tu­vos re­kor­dą –...

Te­re­sė ir Pra­nas Bart­kai – vie­nin­te­liai Kel­mės ra­jo­no Lio­lių se­niū­ni­jos Sen­lio­lių kai­mo gy­ven­to­jai. Jų gy­ve­ni­mas du...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [45929]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [47573]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai