(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Gamink ir BALSUOK
Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Mokinių mažiau ne tūkstančiu, o šimtu

2016 m. rugpjūčio 30 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to švie­ti­mo bend­ruo­me­nės kon­fe­ren­ci­jo­je ap­tar­tos nau­jų moks­lo me­tų ak­tua­li­jos ir iš­šū­kis – kur­ti ge­rą mo­kyk­lą. Pe­da­go­gai kal­ba ir apie kitą iš­šū­kį – neat­si­lik­ti nuo mo­ki­nių.Ge­ra ži­nia – Šiau­liuo­se slops­ta mo­ki­nių ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja. Šį rug­sė­jį į mies­to mo­kyk­las ateis tik 127 mo­ki­niais ma­žiau nei per­nai, o iš vi­so – 12 tūks­tan­čių mo­ki­nių. Anks­čiau kas­met mo­ki­nių ma­žė­jo apie tūks­tan­tį.
„Da­gi­lė­lio“ dai­na­vi­mo mo­kyk­los sa­lė­je į tra­di­ci­nę kon­fe­ren­ci­ją rin­ko­si švie­ti­mo...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Įžan­ga. Ak, ko­kios šau­nios šven­tės vyk­da­vo mū­sų jau­nys­tė­je! Par­ko est­ra­da lūž­da­vo nuo žmo­nių, bul­va­ras ūž­da­vo nuo dai­nų...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba, iš es­mės at­si­nau­ji­nu­si nau­jais žmo­nė­mis, įpu­sė­ju­si jau ant­ruo­sius dar­bo me­tus, už­li­po ant...


NE­GI ŠAU­LIU­KAS PA­SE­NO? Ži­no­ma, kad ne! Vi­si mes jį lan­ko­me: ir šiau­lie­čiai, ir vil­nie­čiai, ir tu­ris­tai, ir...


Jot­vin­gių Kry­žiaus Ri­te­rių Or­di­nas bu­vo įkur­tas XV a. Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Kuni­gaikštystėje. Jį su­da­rė se­no­sios...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos...

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Gaisras šeimai smogė du kartus

Pirmas puslapis
2016 m. rugpjūčio 30 d.
Į tris mo­kyk­li­nio am­žiaus mer­gai­tes au­gi­nan­čių šiau­lie­čių bend­raam­žių 32 m. Eg­lės ir Ar­tū­ro Gruo­džių na­mus sa­vait­ga­lį net du kar­tus įsi­su­ku­si ug­nis šei­mą pa­li­ko be nie­ko. Ug­nis su­nio­ko­jo sa­vo ran­ko­mis sta­ty­tą ir įreng­tą na­mą, su­de­gė ne­se­niai iš­si­mo­kė­ti­nai įsi­gy­ti bal­dai ir vi­sa mo­kyk­li­nu­kėms duk­re­lėms su­pirk­ta man­ta: kup­ri­nės, dra­bu­žiai, mo­ky­mo prie­mo­nės.
Penk­ta­die­nio po­pie­tę, kai „Vai­vo­rykš­tės“ so­dų bend­ri­jo­je įsi­kū­ru­sios šei­mos na­muo­se ki­lo gais­ras, na­mo šei­mi­nin­kai dar...

Buvusius šiauliečius įamžino „Atminimo akmenys“

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 30 d.
Va­kar Šiau­liuo­se vo­kie­čių me­ni­nin­kas Gun­te­ris Dem­nin­gas su­mon­ta­vo du „At­mi­ni­mo ak­me­nis“ (vok. Stol­pers­tei­ne), skir­tus ho­lo­kaus­to me­tu nu­žu­dy­tiems žy­dams: bu­vu­siam Šiau­lių vi­ce­bur­mist­rui Sa­mue­liui Pe­tu­chaus­kui ir gy­dy­to­jui Uri­jui Ro­zovs­kiui. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir S. Pe­tu­chaus­ko sū­nus Mar­kas Pe­tu­chaus­kas.Ply­te­les G. Dem­nin­gas su­mon­ta­vo anks­ty­vą pir­ma­die­nio ry­tą. Po ren­gi­nio me­ni­nin­kas iš­sku­bė­jo į Vil­nių dėl ki­tų ply­te­lių.
Šiau­liai –...

APIE ŠIAULIŲ NAKTŲ ŠVIESUOMENĘ

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 30 d.

Įžan­ga. Ak, ko­kios šau­nios šven­tės vyk­da­vo mū­sų jau­nys­tė­je! Par­ko est­ra­da lūž­da­vo nuo žmo­nių, bul­va­ras ūž­da­vo nuo dai­nų, cho­rai ei­se­no­mis už­pil­dy­da­vo gat­ves, kiek­vie­na ga­myk­la puoš­da­vo at­ski­ras ma­gist­ra­les! Ne­ti­ki­te? Pa­sik­laus­ki­te se­ni­mo. Juk kiek­vie­nas se­nis pa­tvir­tins, kad jo jau­nys­tės lai­kais ir dan­gus bu­vo mė­ly­nes­nis, ir mer­gi­nos gra­žes­nės. Tik uoš­vės – to­kios pat!
Jei jums tas nor­ma­lu, man – ne­jau­ku.
Po kiek­vie­nos šven­tės or­ga­ni­za­to­riai...

KONKURSAS „GRYBŲ GRYBAI“

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 30 d.
Dė­ko­ja­me už gry­bų nuo­trau­kas, ku­rio­mis da­li­ja­tės mū­sų laik­raš­ty­je. Sma­gu, kad gry­bų se­zo­nas dar ne­si­bai­gė, to­dėl lau­kia­me jū­sų nuo­trau­kų su įdo­miau­siais, įspū­din­giau­siais gry­bais. Se­zo­no pa­bai­go­je rink­si­me „Gry­bų gry­bus“, o juos ra­du­siems gry­bau­to­jams įteik­si­me re­dak­ci­jos pri­zų.
Nuot­rau­kas siųs­ki­te ar­ba už­su­ki­te į re­dak­ci­ją.

Atjautą ir gerumą augino vargas

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 30 d.
Lin­ku­vie­tės Emi­li­jos Ju­tins­kie­nės na­muo­se, pa­čio­je gar­bin­giau­sio­je vie­to­je – šie­met per Škap­lie­ri­nės at­lai­dus se­niū­nės įteik­ta no­mi­na­ci­ja „Už ge­ru­mą“. To­kio įver­ti­ni­mo nu­ste­bin­ta ge­ra­da­rė įsi­ti­ki­nu­si: už vis­ką at­ly­gi­na Die­vas.
Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos se­niū­ni­jos tra­di­ci­ja kas­met ap­do­va­no­ti mies­tui ir žmo­nėms nu­si­pel­niu­sius žmo­nes, spor­ti­niais pa­sie­ki­mais gar­si­nan­čius sa­vo kraš­tą ar sa­vo veik­la ir dar­bais sklei­džian­čius pi­lie­tiš­ku­mo...

Ralio dalyviai lenktyniaus ir Šiaulių regione

Sportas
2016 m. rugpjūčio 30 d.
Rug­sė­jo 1–4 die­no­mis vyks ju­bi­lie­ji­nės tarp­tau­ti­nės ra­lio „Ap­link Lie­tu­vą-2016“ Pre­zi­den­tės tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos. Šiau­lių re­gio­ną ra­lio da­ly­viai pa­sieks rug­sė­jo 3-iąją. Be var­žy­bų, žiū­ro­vams ža­da­ma ir įvai­rių pra­mo­gų.
Į Šiau­lius at­vy­kęs Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių klu­bo pre­zi­den­tas Ro­lan­das Do­vi­dai­tis pri­sta­tė ju­bi­lie­ji­nį ra­lį, ku­ris pir­mą kar­tą truks ke­tu­rias die­nas, da­ly­viai per jas įveiks dau­giau kaip 1 170 ki­lo­met­rų ir 35 rung­tis.
Šie­me­ti­niu ra­liu „Ap­link Lie­tu­vą“...

Ar radviliškiečiai užaugins ronaldų?

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 30 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos pa­si­nau­do­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos fon­do „Užau­gin­ki­me Ro­nal­do Lie­tu­vai“ pa­ra­ma ir ga­vo fut­bo­lo var­tų, ka­muo­lių. Ta­čiau dėl biu­rok­ra­ti­nių kliū­čių va­sa­ros pra­džio­je gau­ta pa­ra­ma iki šiol ne­su­ge­bė­ta pa­si­nau­do­ti.Praė­ju­sių me­tų va­sa­ros pra­džio­je star­ta­vu­si Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) fut­bo­lo vys­ty­mo pro­gra­ma „Užau­gin­ki­me Ro­nal­do Lie­tu­vai“ per me­tus įga­vo pa­grei­tį – pa­ra­mos su­lau­kė ne­ma­žai lop­še­lių-dar­že­lių...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Keturi kampai

Gra­žus ta­pe­tas ar me­niš­kai de­ko­ruo­ta sie­na? Dau­giau nei de­šimt­me­tį me­ni­niu sie­nų de­ko­ra­vi­mu už­sii­man­tys...

Centas prie cento

Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė so­di­nu­kų vers­lą pra­dė­jo dau­giau kaip...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Praė­ju­sią sa­vai­tę, Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kės Ele­nos Bur­du­lie­nės ini­cia­ty­va ir rū­pes­čiu, Kel­mės ra­jo­ne...

Už­kie­tė­ję dvi­ra­ti­nin­kai ži­no, jog kiek­vie­ną va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ja­ma ke­lio­nė dvi­ra­čiais. Pra­džio­je iš­ty­ri­nė­ta...

Sa­ko­ma, kad vy­rai my­li aki­mis, o mo­te­rys – au­si­mis. Tai ne­tie­sa. Iš pra­džių ir vie­ni, ir ki­ti my­li no­si­mis...

Ori­gi­na­lūs vie­naa­kiai po­rtre­tai Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te­ly­je gy­ve­nan­čiai aš­tuo­nio­lik­me­tei Ka­mi­lei...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [62125]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [64426]

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai