(detali)
Prisijungti Registruotis
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jur­gi­ta ŽI­NE­VI­ČIE­NĖ, so­cia­li­nė pe­da­go­gė
Gamink ir Balsuok
Jur­gi­ta ŽI­NE­VI­ČIE­NĖ, so­cia­li­nė pe­da­go­gė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Aikštės konkurse laimėtojo nėra

2016 m. vasario 10 d.
Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Ei­lė­je li­ko ke­tu­ri
Sa­vi­val­dy­bė kon­kur­są vyk­do kar­tu su Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­ga (LAS). Kon­kur­sui bu­vo tei­kia­mi še­ši dar­bai. Juos ver­ti­no ir ge­riau­sius dar­bus iš­rin­ko Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, ku­rios dau­gu­mą su­da­rė LAS at­sto­vai.
Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­ro vien sa­vi­val­dy­bi­nin­kai, tu­rė­jo su­da­ry­ti pa­siū­ly­mų ei­lę ir ofi­cia­liai nu­sta­ty­ti lai­mė­to­jus.
„Pir­mo­sios vie­tos ne­pas­ky­rė­me“, –...

Nuo kryželių iki vikingų stalo

2016 m. vasario 10 d.
Jo­niš­kie­tis Kęs­tu­tis Taut­vai­šas nuo 13 me­tų sto­jo prie te­ki­ni­mo stak­lių ga­min­ti kry­že­lių, ku­riuos par­duo­da­vo Kry­žių kal­no lan­ky­to­jams. Da­bar vy­ras va­do­vau­ja įmonei, ku­rios pro­duk­ci­ja ke­liau­ja ne tik po Lie­tu­vą, bet ir į už­sie­nio ša­lis. Praė­ju­siais me­tais ši įmo­nė nė­rė į nau­jus van­de­nis – pra­dė­jo ga­min­ti na­tū­ra­laus me­džio bal­dus, ku­rie pa­puo­šė Ža­ga­rės dva­ro rū­mus, už­sa­ky­mų bu­vo ir iš Lat­vi­jos bei Nor­ve­gi­jos.
Gruo­džio pra­džio­je Šiau­liuo­se vy­ku­sio­je vers­lo ir pa­sie­ki­mų...

Kaimynas ugniagesys išgelbėjo senolę (7)

2016 m. vasario 9 d.
Sau­sio 28-osios va­ka­rą Ak­me­nės ra­jo­no Žerkš­čių kai­me ki­lus gais­rui 84 me­tų gy­ven­to­jos na­me, šei­mi­nin­kė ne­bepa­jė­gė per dū­mus pa­si­trauk­ti iš pa­tal­pų. Ją iš­gel­bė­jo kai­my­nas ug­nia­ge­sys Arū­nas Žy­man­tas.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­sių ko­man­dos ug­nia­ge­sys, pri­klau­san­tis ir sa­va­no­rių gais­ri­nin­kų drau­gi­jai, A. Žy­man­tas po dar­bo il­sė­jo­si na­muo­se.
Pa­ki­lęs at­si­liep­ti į su­skam­bu­sį te­le­fo­no skam­bu­tį jis per lan­gą pa­ma­tė gais­rą ša­li­mais esan­čia­me na­me, ku­ria­me vie­na gy­ve­na...

Pirmoji pagalba: kaip padėti, kad nepakenktume (2)

2016 m. vasario 9 d.
Daž­nas yra ma­tęs gat­vė­je su­kniu­bu­sį žmo­gų, tik ar vi­si iš­drįs­ta­me priei­ti, pa­dė­ti ar bent iš­kvies­ti pa­gal­bą? Pir­mo­sios pa­gal­bos kur­sus ve­dan­ti Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus at­sto­vė Ilo­na Son­gai­lie­nė pa­nei­gia kai ku­riuos įsi­šak­ni­ju­sius pir­mo­sios pa­gal­bos mi­tus.
I. Son­gai­lie­nei ne kar­tą yra te­kę su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą gat­vė­je nu­kri­tu­siam žmo­gui. Daž­nai tai bu­vo al­ko­ho­li­kai, ka­muo­ja­mi abs­ti­nen­ci­jos prie­puo­lių.
„Lie­tu­viai yra...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Kul­tū­ro­lo­gas, tre­čios kar­tos šiau­lie­tis Jo­nas Nek­ra­šius Sau­lės mū­šio ir Šiau­lių mies­to var­do pa­mi­nė­ji­mo 780-osioms me­ti­nėms...

Šiaulių universitetas Savivaldybės užsakymu atliko „Verslo sąlygų tyrimą Šiaulių mieste“. Apklaustų miesto verslininkų nuomone, verslui sėkmingai...

Šiaulių pramonininkų asociacijos nariams pristatytas šiųmetinis Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas. Jo Taryba dar nepatvirtino, tačiau...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas

Pas­ta­rai­siais me­tais ne kar­tą te­ko gir­dė­ti dis­ku­si­jų ir...


„Vei­do“ žur­na­lo pa­skelb­ta­me ša­lies me­rų rei­tin­ge pir­mas – Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis. Šiau­lių me­ras...


Man 42-eji, ir aš dar ne­da­viau me­di­kams ky­šio. Nei vo­ke­liais, nei nu­pe­nė­to­mis žą­si­mis, nei ski­lan­džiais...

Nau­ją svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą su­ras­ti ne­bus leng­va. Da­bar ne­beuž­teks pa­tik­rin­ti ang­lų kal­bos ži­nias...

Politikų tribūnaDaugiau

Ar­vy­das MOC­­KUSSei­mo na­­rysTo­kia šio ko­men­ta­ro ant­raš­tė – ne at­si­tik­ti­nu­mas. Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais...

Dabartinei valdžiai, anot Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Raimondo Kuodžio, viskas „dzin“. Panašią mintį išsakė ir...

Mokyklų naujienosDaugiau

To­kio ly­gio kon­kur­sas Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­tas pir­mą kar­tą, į jį pa­kvies­ta dau­giau kaip 200 moks­lei­vių. Kon­kur­są...

Šven­tės me­tu iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos ug­dy­ti­niai, pe­da­go­gai, ki­ti dar­buo­to­jai, tė­ve­liai drau­ge su...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Nauji gyvūnų globos namai – svajonė neįmanoma?

Budintis reporteris
2016 m. vasario 10 d.
Šiau­lių ra­jo­no gy­vū­nų glo­bos na­mų „Šiau­lių le­te­nė­lė“ du­rys už­ver­tos praė­ju­sių me­tų spa­lį. Įs­tai­ga nau­jų na­mų ne­ra­do iki šiol. „Sva­jo­nių daug, o ga­li­my­bių ma­žai“, – sa­ko nau­jo­ji „Šiau­lių le­te­nė­lės“ va­do­vė Ing­ri­da But­ku­tė. Prieg­lau­dai pirk­ti trūks­ta lė­šų. 20 ka­čių ir 10 šu­nų glau­džia­si pas ge­ra­da­rius.si­mo­na.I. But­ku­tė „Šiau­lių le­te­nė­lė­je“ sa­va­no­ria­vo. Su­ži­no­ju­si apie „Šiau­lių le­te­nė­lės“ įkū­rė­jos Orin­tos Jaz­daus­kai­tės išė­ji­mą, ėmė­si at­sa­ko­my­bės.
„Bū­tų nuė­ję vel­tui žmo­nių suau­ko­ti 2 pro­cen­tai. La­biau­siai gai­la bu­vo gy­vū­nų...

Ar gerai, kad per Užgavėnes žiemos nebereikėjo varyti?

Budintis reporteris
2016 m. vasario 10 d.

– Gai­la, per­nai to­kiu me­tu bu­vo snie­go. Ti­kė­ki­mės, gal ry­toj snie­go bus? Žie­mą mėgs­tu ei­ti į gam­tą, pa­vyz­džiui, į Sal­du­vės par­ką. Man pa­tin­ka vi­si me­tų lai­kai. Ne oras mums ga­di­na nuo­tai­ką, ji pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių, ką ne­šio­jie­si šir­dy­je. Oras nie­ka­da nie­ko ne­kei­čia – žmo­nės kei­čia.
– Ne­gai­la žie­mos. Aš dir­bu miš­ke, ker­tu me­džius. Gi­lią žie­mą, kai daug snie­go, bū­na sun­kiau dirb­ti, šal­ta. Ne tik dir­bu, bet ir gam­ta kar­tais pa­si­gro­žiu. At­ši­lus orams da­bar į miš­ką sun­kiau įva­žiuo­ti...

Kanapių platinimo byloje paskelbtas nuosprendis

Teisėtvarka
2016 m. vasario 10 d.
Kvai­ša­lus pla­ti­nęs 19-me­tis šiau­lie­tis Ar­vi­das Aks­ti­nas ka­lės me­tus ir de­vy­nis mė­ne­sius. Dar trys kvai­ša­lų pir­kę as­me­nys li­ko lais­vė­je. To­kį nuo­spren­dį ket­ver­tui va­kar pa­skel­bė Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas.Iš du kar­tus anks­čiau teis­to A. Aks­ti­no teis­mas kon­fis­ka­vo 120 eu­rų.
Nuosp­ren­dį šio­je nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mo by­lo­je iš­gir­do ne tik šiau­lie­tis A. Aks­ti­nas.
Teis­mo spren­di­mą va­kar iš­klau­sė ir kvai­ša­lų iš A. Aks­ti­no pir­kę 25 me­tų šiau­lie­tis Al­gir­das Če­pu­lis ir rad­vi­liš­kie­čiai 25...

Pirmose parkūro varžybose – greitis ir veržlumas

Sportas
2016 m. vasario 10 d.
Spor­ti­nin­kai var­žė­si dvie­jo­se rung­ty­se: grei­čio ("free­run") ir lais­vo­jo­je. Pir­mo­jo­je rung­ty­je da­ly­viai tu­rė­jo kuo grei­čiau įveik­ti kliū­čių ruo­žą. Iš dvie­jų ban­dy­mų bu­vo fik­suo­ja­mas ge­riau­sias lai­kas. 15–17 me­tų gru­pė­je Juo­zas Pa­ra­žins­kas kliū­tis įvei­kė per 19,45 se­kun­dės ir ta­po nu­ga­lė­to­ju. Kiek dau­giau nei 2 se­kun­dė­mis nuo jo at­si­li­ko ir ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Vir­gi­li­jus Glo­de­nis (21,53 sek.). Tre­čią­ją vie­tą pel­nė Pau­lius Sas­naus­kas, fi­ni­šą pa­sie­kęs po 23,63 se­kun­dės...

Joniškiečiai – stalo teniso čempionai

Sportas
2016 m. vasario 10 d.
Jo­na­vos „Ne­ries“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos pro­fe­si­nių mo­ky­mo įstai­gų sta­lo te­ni­so fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los ko­man­da ta­po ša­lies nu­ga­lė­to­ja.Į var­žy­bas Jo­na­vo­je su­va­žia­vo še­šios Lie­tu­vos ap­skri­čių nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos: pro­fe­si­nių mo­ky­mo įstai­gų sta­lo te­ni­si­nin­kai iš Aly­taus, Plun­gės, Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus, Jo­na­vos ir Jo­niš­kio.
Šiau­lių ap­skri­čiai at­sto­va­vo Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los sta­lo te­ni­so rink­ti­nė: Ri­čar­das Ind­ri­šiū­nas...

Pris­ta­tė praė­ju­sių­ me­tų kny­gas

Kultūra
2016 m. vasario 10 d.
Kur­šė­nuo­se, Kul­tū­ros cent­re, pri­sta­ty­ti praė­ju­sių­ me­tų lei­di­niai, ku­riems skir­ta Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma. Apie juos pa­sa­ko­jo lei­di­nių au­to­riai bei su­da­ry­to­jai.
Kny­gų pri­sta­ty­mo ren­gi­ny­je skam­bė­jo Šiau­lių ra­jo­no Švend­rių kai­me gi­mu­sios ir iki sa­vo ves­tu­vių au­gu­sios, o vė­liau ki­to­je ra­jo­no pu­sė­je, Pū­ši­liuo­se, gy­ve­nu­sios Mor­tos Kat­kie­nės įra­šy­tos liau­dies dai­nos. Jas at­li­ko Rau­dė­nų bend­ruo­me­nės ir mo­kyk­los an­samb­lis „Ger­vi­ki“.
Pris­ta­ty­ta kny­ga „Že­mai­čių...

Daugiasluoksniai Rimanto Plungės paviršiai

Kultūra
2016 m. vasario 10 d.
R. Plun­gė gi­mė Šiau­liuo­se, čia bai­gė mo­kyk­lą, stu­di­ja­vo Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te ta­py­bą, il­gą lai­ką dir­bo Šiau­lių uni­ver­si­te­te. Prieš dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus per­si­kė­lė gy­ven­ti į Kau­ną, dir­ba Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­te.
Šiau­liuo­se ko­le­gos, stu­den­tai ir me­no ger­bė­jai R. Plun­gę pa­ži­no­jo kaip ta­py­to­ją, ko­lia­žų kū­rė­ją, ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais jis daž­niau ren­gia fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­das. Ar tai lė­mė gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­kei­ti­mas...

Užvenčio muziejuje – iškastiniai evoliucijos įrodymai

Kultūra
2016 m. vasario 10 d.
Fo­si­li­ja pra­de­da for­muo­tis ta­da, kai ko­kia nors po van­de­niu esan­ti gy­vy­bė žūs­ta, su­nyks­ta ir tuo­jau pat už­den­gia­ma nuo­sė­dų ar dumb­lo sluoks­niu. Svar­bu, kad sluoks­nis ne­leis­tų pa­tek­ti de­guo­niui, ir mik­ro­bai ne­pra­dė­tų lie­ka­nų skai­dy­ti. Ko­lek­ci­nin­kas pa­sa­ko­jo, jog fo­si­li­jos – tai tar­si gy­vy­bės Že­mė­je met­raš­tis. Jos ro­do, kad gy­vi pa­da­rai ge­ba keis­tis, nes to­li­mo­je praei­ty­je eg­zis­ta­vu­sios rū­šys ski­ria­si nuo da­bar gy­ve­nan­čių­jų.
Al­bi­nas Amb­ro­za...

Žiemos linksmybės – be sniego

Įvykiai, aktualijos
2016 m. vasario 9 d.
Šį sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se ne­trū­ko links­mų žie­mos šven­čių. Šeš­ta­die­nį Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je vy­ko tra­di­ci­nės Už­ga­vė­nės, o Rė­ky­vo­je – žie­mos šven­tė. Tie­sa, pa­sta­ro­sios pro­gra­mą ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo anks­čiau lai­ko pa­si­bai­gu­si žie­ma.
Šven­tes pa­vei­kė ne tik at­ši­lę orai, bet ir gri­po epi­de­mi­ja. Prie Ža­liū­kių ma­lū­no šie­met su­si­rin­ko ma­žiau bly­nų ke­pė­jų nei anks­tes­niais me­tais. Daž­niau­siai bly­nais vai­šin­da­vo mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės, o pa­sta­rą­ją sa­vai­tę ne vie­no­je mo­kyk­lo­je pa­skelb­tas...

Nuo stadiono iki saulės baterijų (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. vasario 9 d.
Šiau­lių Jo­va­ro pro­gim­na­zi­ja elekt­ros ener­gi­jai no­ri pa­nau­do­ti sau­lę. Jei­gu pa­vyk­tų gau­ti pa­ra­mą, ant mo­kyk­los sto­go bū­tų pa­sta­ty­ti 651 kvad­ra­ti­nio met­ro plo­to sau­lės fo­tovoltiniai mo­du­liai. Mo­kyk­lo­je tai bū­tų ne vie­nin­te­lė nau­jo­vė – įreng­tas sta­dio­nas, ku­rio mo­kyk­la ne­tu­rė­jo. Tik juo nau­do­tis mo­ki­niai ne­ga­li.si­mo­na.Jo­va­ro pro­gim­na­zi­ja pa­tei­kė pa­raiš­ką Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­dui. Pre­ten­duo­ja gau­ti pa­ra­mą, skir­tą įreng­ti sau­lės...

Profesoriaus iš Austrijos seminaras – mokytojams rusistams (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. vasario 9 d.
Se­mi­na­rą ve­dė iš Aust­ri­jos at­vy­kęs Bur­gen­lan­do tai­ko­mų­jų moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, pe­da­go­gi­kos moks­lų dak­ta­ras Ana­to­li Ber­dit­chevs­ki. Jis pa­si­da­li­jo ru­sų kal­bos dės­ty­mo me­to­di­kos nau­jo­vė­mis, pri­sta­tė al­ter­na­ty­vias dės­ty­mo tech­no­lo­gi­jas. Su­pa­žin­di­no su sa­vo iš­leis­tais va­do­vė­liais.
Ru­sų kil­mės pro­fe­so­rius Aust­ri­jo­je gy­ve­na ir dir­ba nuo 1992 me­tų, kai bu­vo pa­kvies­tas dės­ty­ti Vie­nos uni­ver­si­te­te. Dvi­de­šimt me­tų dės­to ru­sų kal­bą Bur­gen­lan­do...

Įamžintas žinomų teisėjų atminimas (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. vasario 9 d.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

5 priežastys, kodėl jaunuoliai nedirba ir neieško darbo (8)

Budintis reporteris
2016 m. vasario 9 d.
„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas

Pas­ta­rai­siais me­tais ne kar­tą te­ko gir­dė­ti dis­ku­si­jų ir su­si­rū­pi­ni­mą dėl jau­ni­mo ne­dar­bo ly­gio. Ta­čiau šios pro­ble­mos Lie­tu­vo­je nė­ra ir ne­bu­vo. Eu­ro­pos sta­tis­ti­kos agen­tū­ros „Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis, šiuo me­tu tik 6,6 pro­c. 15-24 me­tų jau­nuo­lių ne­ga­li su­si­ras­ti dar­bo. Lie­tu­vo­je jau­ni­mo ne­dar­bo ly­gis yra ge­ro­kai ma­žes­nis nei ES vi­dur­kis. De­ja, mes tu­ri­me ki­tą ne­ ma­žiau opią jau­ni­mo pro­ble­mą.
Ne­dar­bo...

„Šiauliai“ nepabūgo tituluoto varžovo

Sportas
2016 m. vasario 9 d.
„Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai su „Žal­gi­riu“ šį se­zo­ną su­si­ti­ko jau ant­rą kar­tą ir abu – na­muo­se. Pa­si­žiū­rė­ti ti­tu­luo­tų var­žo­vų pri­si­rin­ko pil­na are­na. Smal­su bu­vo pa­ma­ty­ti iš ar­ti ir ne­se­niai prie „Žal­gi­rio“ vai­ro sto­ju­sį le­gen­di­nį krep­ši­nin­ką Ša­rū­ną Ja­si­ke­vi­čių.
Emo­cin­ga­sis tre­ne­ris žiū­ro­vų vil­tis pa­tei­si­no su kau­pu. Tre­ne­rio el­ge­sys ne­pras­ly­do ir pro tei­sė­jų akis. Už per­ne­lyg aud­rin­gas emo­ci­jas jam skir­ta tech­ni­nė pra­žan­ga. To­kios pat pra­žan­gos neiš­ven­gė ir „Šiau­lių“ žai­dė­jas...

Užgavėnių keliai vedė į Naisius

Krašto žinios
2016 m. vasario 9 d.

Į di­džią­sias Už­ga­vė­nes Nai­siuo­se at­vy­ku­sie­ji be kau­kių, jas ga­lė­jo pa­si­da­ry­ti gy­ven­vie­tės Kul­tū­ros rū­muo­se. Kad nuo be­plūs­tan­čių per­si­ren­gė­lių iš­vaiz­da ne­si­skir­tų.
Prie su­stum­tų sta­lų dar­ba­vo­si dau­gy­bė ir suau­gu­sių­jų, ir ma­žų. Kar­pė, da­žė, kli­ja­vo. Jiems pa­dė­jo, pa­ta­ri­nė­jo prie to­kio dar­bo pri­pra­tę tau­to­dai­li­nin­kai Ra­sa ir Gin­ta­ras Dauk­šos, at­vy­kę iš ne­to­li­mų Gin­kū­nų.
Pa­si­mo­ky­ti bu­vo ga­li­ma ir ap­lan­kius ta­me pačiame pa­sta­te vei­kian­čią šiau­lie­čio tau­to­dai­li­nin­ko...

Dienos populiariausi

Joniškiečiai – stalo teniso čempionai

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Spor­ti­nin­kai var­žė­si dvie­jo­se rung­ty­se: grei­čio ("free­run") ir lais­vo­jo­je. Pir­mo­jo­je rung­ty­je da­ly­viai...

Keturi kampai

Kaip re­no­vuo­ja­mi na­mai Lie­tu­vo­je ga­li­me iš­girs­ti įvai­riau­sių nuo­mo­nių: nuo blo­giau­sių at­si­lie­pi­mų iki sėk­mės is­to­ri­jų. O...

Centas prie cento

Jo­niš­kie­tis Kęs­tu­tis Taut­vai­šas nuo 13 me­tų sto­jo prie te­ki­ni­mo stak­lių ga­min­ti kry­že­lių, ku­riuos par­duo­da­vo Kry­žių...

Atolankos

Prieš porą metų Marko Šreiberio pavardė pakruojiečiams buvo mažai girdėta, dabar apie šią asmenybę žino turbūt kiekvienas rajono gyventojas...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­liuo­se yra vie­ta, į ku­rią neį­lei­džia­ma mo­te­rų. Į vie­nin­te­lę mies­to barz­das­ku­tyk­lą jos pa­ten­ka tik išim­ti­niais...

Už­ga­vė­nių pro­ga šiau­lie­čiai sie­kia page­rin­ti Lie­tu­vos re­kor­dą – iš­kep­ti dau­giau­siai šir­de­lės for­mos bly­nų. Tiks­las – 16...

Už­ven­tiš­kė Ona Ša­raus­kie­nė pir­mą kar­tą į ran­kas smui­ke­lį paė­mė bū­da­ma dar vai­kas. Smui­ke­lis ta­ry­tum lip­te pri­li­po...

Iš amžinos vasaros Kanarų salos Tenerifės (Ispanija) – į nuo šalčio sužvarbusius Šiaulius. Teisės studijas baigęs 22-ejų ispanas Ivan Josafat...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [25809]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [26721]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai