(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Gamink ir balsuok
Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Jauno verslininko vizija – turėti penkis verslus (3)

2016 m. gegužės 6 d.
Šiau­liuo­se 27 me­tų trans­por­to in­ži­ne­ri­jos ma­gist­ras Min­dau­gas Baub­lys va­do­vau­ja UAB „Mi­nau­ta“. Po stu­di­jų grį­žo tęs­ti šei­mos vers­lo ir va­do­vau­ti nau­jai įmo­nei. „Smul­kusis vers­las tu­ri per­spek­ty­vą, – sa­ko jau­nas vers­li­nin­kas. – Svar­bu į vis­ką žiū­rė­ti po­zi­ty­viai.“
M. Baub­lys yra iš tų jau­nų žmo­nių, ku­rie ma­no, jog ge­riau pa­čiam im­tis vers­lo, nei dirb­ti sam­do­mą dar­bą.
Gal­būt ga­lė­jo ir in­ži­ne­ri­jos moks­li­nin­ko ke­lią rink­tis – ma­gist­ro dar­bą ap­si­gy­nė, ga­vęs 10 ba­lų...

Karas dėl tualeto gali išsiplėsti (4)

2016 m. gegužės 5 d.
Šiau­liuo­se, „Ber­že­lio“ so­duo­se, ki­lu­sio konf­lik­to prie­žas­tis – vie­nos kai­my­nės tua­le­tas, iš­dy­gęs prie­šais ki­tos kai­my­nės gė­lių dar­že­lį. Esą ken­tė­ti dar bū­tų ga­li­ma, jei mo­bi­lus plas­ti­ki­nis na­me­lis ne­skleis­tų akis grau­žian­čio dvo­ko.Tua­le­to sa­vi­nin­kei nei ar­ti­miau­sios kai­my­nės, nei to­liau gy­ve­nan­čių­jų skun­dai ne­rū­pi: ne­gi sta­tys iš­vie­tę prie sa­vo na­mo du­rų?So­di­nin­kų ka­re da­ly­vau­ja ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė.
Il­ga­me­tė „Ber­že­lio“ so­dų gy­ven­to­ja Al­do­na Mi­ka­laus­kie­nė nė...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vi­lius PU­RO­NAS

Jau­ni­mas vi­sais lai­kais bu­vo toks pat – jau­nas, no­rin­tis veis­tis, ma­ty­ti sa­vo...


Kar­tą gy­ve­no žmo­gus. Ir mi­rė – kar­tą.
Per pa­čią mė­nu­lio pil­na­tį, bau­giai ir di­din­gai bliz­gan­čią juo­da­me...

Vi­lius PU­RO­NAS
Is­to­ri­ja su­si­de­da iš at­si­tik­ti­nu­mų. Ei­da­mas ša­li­gat­viu at­si­tik­ti­nis praei­vis...

Tik bul­do­ze­ris ver­čia nuo sa­vęs...Tai Nor­ve­gi­jos pa­ra­ma, kad Lie­tu­va kur­tų ver­ty­bes ir jas sau­go­tų.
Klau­siau...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas...

Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai...

– Ko­kiais ar­gu­men­tais opo­nuo­si­te į šiuos opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tus?– Tai opo­zi­ci­jos ban­do­ma įpirš­ti nuo­mo­nė, nors...

Praė­jo šiek tiek dau­giau nei me­tai nuo to lai­ko, kai Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą tie­sio­giai bu­vo iš­rink­ti ir pra­dė­jo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Paskutiniai gyventojai (1)

Pirmas puslapis
2016 m. gegužės 6 d.
Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je yra 68 kai­mai ir 5 vien­sė­džiai. 2011 me­tų gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, 16-oje kai­mų jau ne­be­bu­vo nė vie­no gy­ven­to­jo. Šiuo me­tu iš­tuš­tė­ju­sių kai­mų – per dvi­de­šimt.

Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Vid­so­džio se­niū­nai­ti­ja. Se­niū­nai­ti­jos cent­re Vid­so­džio ir Au­nu­vė­nų kai­mai dar gy­vi. Yra pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Ta­čiau ap­link be­veik vi­si kai­mai iš­tuš­tė­ję.
Ly­di­mi Vid­so­džio se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tės Vir­gi­li­jos Ky­bar­tie­nės rie­da­me duo­bė­tu vieš­ke­liu link Tel­šių ra­jo­no ri­bos. Už še­šių ki­lo­met­rų –...

R. Paksas: „Suteikta vilties, kad teisingumas bus atstatytas“

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 6 d.
Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas Pre­zi­den­tas Ro­lan­das Pak­sas ba­lan­džio pa­bai­go­je su­si­ti­ko su Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ku Mar­ti­nu Šul­cu (Mar­tin Schulz). Su­si­ti­ki­mo me­tu Eu­ro­pos Par­la­men­to va­do­vas pa­brė­žė, kad vi­suo­met sto­vė­jo ir sto­vės žmo­gaus tei­sių ir jo lais­vių sar­gy­bo­je bei pa­ti­ki­no R. Pak­są, kad pa­da­rys vis­ką, jog dar šie­met bū­tų at­kur­tos bu­vu­sio Lie­tu­vos pre­zi­den­to...

Meras Saulius Gegieckas: „Žinome, kokia kryptimi einame ir kokių tikslų siekiame. Tai svarbiausia“

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 6 d.
Prieš me­tus pra­dė­jo dirb­ti nau­ja Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ko­man­da. Ta pro­ga pra­šo­me me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko įver­tin­ti praė­ju­sių me­tų dar­bą bei pa­ko­men­tuo­ti šiuo me­tu ra­jo­ne su­si­klos­čiu­sią po­li­ti­nę si­tua­ci­ją.– Ger­bia­mas Me­re, kaip ver­ti­na­te pir­muo­sius veik­los me­tus?– Ver­ti­nu ge­rai. Ki­taip ver­tin­ti ne­tu­riu prie­žas­čių, nes be­veik vi­si su­ma­ny­mai bu­vo įvyk­dy­ti ar­ba sėk­min­gai pra­dė­ti vyk­dy­ti. Įgy­ven­di­no­me sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros...

Tonarui Bekeriui suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 6 d.
Lie­tu­vos me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nos mi­nė­ji­me Vil­niu­je Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Uro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jui To­na­rui Be­ke­riui su­teik­tas nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos gy­dy­to­jo var­das ir įteik­tas gar­bės ženk­las.
Tre­čia­die­nį su­si­ti­ki­me su Šiau­lių žur­na­lis­tais gy­dy­to­jas sa­kė, kad tai tur­būt reikš­min­giau­sias ap­do­va­no­ji­mas ir jo, me­di­ko, dar­bų įver­ti­ni­mas.
„Šį ap­do­va­no­ji­mą pri­ski­riu vi­sam mū­sų li­go­ni­nės ko­lek­ty­vui ir ne­tgi mū­sų ša­lies me­di­kams. Ge­rų...

Šiaulių rajono mero automobiliui rinks stovėjimo vietą (1)

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 6 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad bū­ti­na nu­sta­ty­ti Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mo vie­tą ne jo na­mų kie­me.Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), ga­vu­si ano­ni­mi­nį skun­dą, kad Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras „ga­li­mai pikt­nau­džiau­ja tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir nau­do­ja­si tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu HON­DA CR-V as­me­ni­niais tiks­lais“, Sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jai pa­ve­dė...

Stebėsime Merkurijaus tranzitą

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 6 d.
Ste­bė­ti Mer­ku­ri­jų Sau­lės dis­ke ga­li­ma tik pro juo­dą stik­lą ar­ba spe­cia­lų Sau­lės filt­rą kaip Sau­lės už­te­mi­mo me­tu. Sau­lės vaiz­dą ga­li­ma pro­jek­tuo­ti į ek­ra­ną. Ne­si­lai­kant sau­gu­mo ga­li­ma ne­tek­ti re­gė­ji­mo.
Me­rku­ri­jus pa­lies Sau­lės dis­ką 14.12 va­lan­dą.
Vi­sas Mer­ku­ri­jus pa­teks į Sau­lės dis­ką 14.15 va­lan­dą.
Vi­du­ri­nis tran­zi­tas – 17.58 va­lan­dą.
Iš Sau­lės dis­ko Mer­ku­ri­jus pra­dės išei­ti 21.39 va­lan­dą.
Tran­zi­to pa­bai­ga 21.42 va­lan­dą Lie­tu­vos lai­ku...

Pro penkto aukšto langą iškritusi mažylė sveiksta

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 6 d.
Tre­čia­die­nio pa­va­ka­rę Šiau­liuo­se, pro vie­no Til­žės gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio penk­to­jo aukš­to laip­ti­nės lan­gą iš­kri­to ir sun­kiai su­si­ža­lo­jo ke­tur­me­tė. Mer­gy­tė – rea­ni­ma­ci­jo­je.Ma­ža­jai šiau­lie­tei diag­no­zuo­tas gal­vos su­mu­ši­mas, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas, du­bens ir de­ši­nės blauz­dos abie­jų kau­lų lū­ži­mai.
Me­di­kai ke­tur­me­tės svei­ka­tos būk­lę va­kar įvar­di­jo kaip sta­bi­lią, o pa­vo­jų gy­vy­bei praė­ju­sį. Mer­gy­tei lei­džia­mi nu­skaus­mi­na­mie­ji vais­tai, ji ste­bi­ma.
Me­di­kai...

Čempionato prizininkės paslaptis – lėkštėje

Sportas
2016 m. gegužės 6 d.
Ak­me­nės jė­gos spor­to klu­bo „Jė­ga“ na­rė Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė de­biu­ta­vo praė­ju­sį sa­vait­ga­lį su­reng­ta­me Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so at­vi­ra­ja­me čem­pio­na­te ir lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį mo­te­rų kū­no fit­ne­so iki 16 me­tų ka­te­go­ri­jo­je. Anot pri­zi­nin­kės, di­džiau­sia sėk­mės pa­slap­tis sly­pi lėkš­tė­je.Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jos aš­tun­tos kla­sės moks­lei­vė J. Ta­ma­šaus­kai­tė anks­čiau jo­kių tre­ni­ruo­čių ne­lan­kė. Bet da­ly­vau­da­vo var­žy­bo­se, kai į mo­kyk­los ko­man­das bu­vo...

Susitikimas su dramatiško likimo moterimi

Krašto žinios
2016 m. gegužės 6 d.
Anas­ta­zi­ją Ka­no­vers­ky­tę-Su­čy­lie­nę į gim­tą­jį Pak­ruo­jo ra­jo­ną par­ve­dė jos at­si­mi­ni­mų kny­ga „Pil­nas il­ge­sio gy­ve­ni­mas“. Į 92-uo­sius įko­pu­si le­gen­di­nio li­ki­mo kraš­tie­tė ke­lio­nę į praei­tį pra­dė­jo nuo Lin­ku­vos gim­na­zi­jos.
Su­si­ti­ki­mas su ra­šy­to­ja, eseis­te, bu­vu­sia po­li­ti­ne ka­li­ne Anas­ta­zi­ja Ka­no­vers­ky­te-Su­čy­lie­ne dau­ge­liui Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos kny­gos bi­čiu­lių ta­po pa­žin­ti­mi su neį­ti­kė­ti­no li­ki­mo mo­te­ri­mi.
Iš Klo­vai­nių...

Po kelio remonto teks griauti daržinę?

Krašto žinios
2016 m. gegužės 6 d.
Laš­men­pa­mū­šio gy­ven­to­ja Ra­sa Bu­šie­nė „Pak­ruo­jo kraš­tui“ guo­dė­si, jog žvyr­ke­lį re­mon­ta­vę ke­li­nin­kai per­ka­sė įva­žia­vi­mą į jos so­dy­bos ūki­nę da­lį. Ji li­ko ne­pa­sie­kia­ma stam­bes­nei tech­ni­kai. Ke­li­nin­kai so­dy­bos sa­vi­nin­kei siū­lo nau­do­tis ki­tu įva­žia­vi­mu.R. Bu­šie­nė re­dak­ci­jai sa­kė ne iš kar­to pa­ste­bė­ju­si, grio­vį, iš­kas­tą sker­sai ke­lių met­rų il­gio nuo­va­žos nuo ke­lio: anks­čiau žvyr­ke­lį re­mon­tuo­da­vę ke­li­nin­kai jos ne­lies­da­vo, net su­tvar­ky­da­vo – nuo­va­ža bū­da­vo pa­žvy­ruo­ja­ma...

Po atostogų – netikėti nuostoliai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 5 d.
Eu­ro­pos var­to­to­jų cent­ro Lie­tu­vo­je spe­cia­lis­tai pri­me­na – kad ato­sto­gų pri­si­mi­ni­mai bū­tų tik ma­lo­nūs, ži­no­ki­te sa­vo tei­ses. No­rė­da­mi iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį ki­to­je ša­ly­je, bū­ti­nai iš­siaiš­kin­ki­te, kas įei­na į au­to­mo­bi­lio nuo­mos kai­ną, drau­di­mo rū­šį, au­to­mo­bi­lio ku­ro po­li­ti­ką, leis­ti­ną vai­ruo­to­jo am­žių, rei­ka­lau­ja­mo už­sta­to dy­dį, at­si­skai­ty­mo tvar­ką bei grą­ži­ni­mo tai­syk­les, pa­pil­do­mai kai­nuo­jan­čias pa­slau­gas (pvz. už kė­du­tę vai­kui, ba­ga­ži­nę ga­li tek­ti mo­kė­ti...

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ne­mo­ka­mi GE­GU­ŽĖS mė­ne­sio REN­GI­NIAI

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 5 d.
Ge­gu­žės 5 d. 15.00 val.
Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Šiau­lių sky­rius, Vai­kų die­nos cent­ras, III a. (So­do g. 2)
NE­MO­KA­MOS TRE­NI­RUO­TĖS KUR­ŠĖ­NUO­SE
Zum­ba – ge­gu­žės 8 d.
Mankš­ta gi­lie­siems rau­me­nims – ge­gu­žės 15d.
Stepae­ro­bi­ka – ge­gu­žės 22 d.
Kū­no di­zai­nas – ge­gu­žės 29 d.
Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­la 11.00 val.
Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja tel. (8674) 01600.
JO­GA GIN­KŪ­NUO­SE
Ge­gu­žės 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 die­no­mis 17.30 val...

Vaikams lėkštėje sukūrė vaivorykštę (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 5 d.
Šiau­lių dar­že­li­nu­kams ir moks­lei­viams su­da­ry­tas svei­kes­nio mais­to val­gia­raš­tis. Ma­žiau drus­kos, cuk­raus, jo­kių rie­bių pa­tie­ka­lų ar sal­džių kom­po­tų, dau­giau dar­žo­vių ir vai­sių. Kas­dien pa­tie­kia­mos skir­tin­gų spal­vų dar­žo­vės – tar­si vai­vo­rykš­tė. Val­gia­raš­tį sau pri­tai­ky­ti ga­lės kiek­vie­na švie­ti­mo įstai­ga.si­mo­na.„Ar ska­nu, vai­kai?“ – klau­sė auk­lė­to­ja pie­tau­jan­čių lop­še­lio-dar­že­lio „Pu­še­lė“ vai­kų. „Taip!“ – krams­no­da­mi cho­ru at­si­lie­pė dar­že­li­nu­kai. Jie va­kar pie­tums ga­vo bu­ro­kė­lių ir ki­tų...

Azerbaidžaniečiui skauda dėl pilietiškumo stokos ir apsileidimo (11)

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 5 d.
Ak­ty­vus, net vie­nuo­li­kos Zok­nių dau­gia­bu­čių na­mų pir­mi­nin­kas, Azer­bai­dža­no bend­ruo­me­nės va­do­vas Bach­ra­mas Zei­na­lo­vas Šiau­liuo­se gy­ve­na 34 me­tus. Jis ne­no­rė­tų gy­ven­ti ki­tur, bet mies­te pa­si­gen­da pi­lie­tiš­ku­mo, dė­me­sio tau­ti­nių ma­žu­mų bend­ri­joms ir gy­ven­to­jų ge­ro­vei.si­mo­na.B. Zei­na­lovas gi­mė Azer­bai­dža­ne, Na­chi­če­va­nės mies­te. Šiau­liuo­se spar­nus nu­lei­do prieš ko­ne 34 me­tus. Čia lik­ti pa­ska­ti­no mei­lė. Su žmo­na užau­gi­no 4 vai­kus. Di­de­lės šei­mos vi­sa­da no­rė­jo –...

Prezidentės apdovanota mama vaikus mokė darbo (2)

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 5 d.
Mo­ti­nos die­nos iš­va­ka­rė­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­jo Kel­mės ra­jo­ne, Kra­žių se­niū­ni­jos Lenk­vie­čių kai­me, gy­ve­nan­čią Re­gi­ną Biels­kie­nę. Aš­tuo­nis vai­kus pa­gim­džiu­si ir drau­ge su vy­ru Si­mo­nu juos do­rais žmo­nė­mis iš­au­gi­nu­si ma­ma sa­ko, jog vai­kai jų šei­mo­je iš­mo­ko tik dvie­jų da­ly­kų – darbš­tu­mo ir san­tar­vės. Bet pa­mo­kos la­bai pra­ver­tė jų gy­ve­ni­me.Dul­kė­tas vieš­ke­lis, ve­dan­tis į Kal­ti­nė­nus. Jį kur ne kur ap­tū­pu­sios se­nos...

Šiaulių jaunieji tinklininkai tapo vicečempionais (1)

Sportas
2016 m. gegužės 5 d.
Tarp vai­ki­nų čem­pio­nais ta­po Vil­niaus tink­li­nin­kai. Jie Šiau­liuo­se lai­mė­jo vi­sus tris su­si­ti­ki­mus: 3:0 nu­ga­lė­jo Kau­no eki­pą, 3:0 – Pa­ne­vė­žio ko­man­dą ir 3:1 – Šiau­lių tink­li­nin­kus.
Ant­rą­ją vie­tą užė­mė šiau­lie­čiai, ku­rie 3:0 (25:11, 25:14, 25:11) įvei­kė Pa­ne­vė­žio ir 3:0 (25:14, 25:11, 25:18) – Kau­no ko­man­das. Ge­riau­siu Šiau­lių ko­man­dos žai­dė­ju iš­rink­tas To­mas Ro­gal.
Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Pa­ne­vė­žio tink­li­nin­kams, ket­vir­to­ji – Kau­no eki­pai.
Jau­nu­čių mer­gi­nų...

Augalai ne tik puošia, bet ir saugo

Keturi kampai
2016 m. gegužės 5 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­den­tė Lau­ra Kas­pa­rai­tė sa­vo ba­ka­lau­ro dar­bui nu­spren­dė įver­tin­ti Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos žel­di­nius ir pa­siū­ly­ti, kaip juos per­tvar­ky­ti, kad ap­lin­ka bū­tų ne tik gra­ži, bet ir nau­din­ga mo­ki­nių svei­ka­tai ir ge­rai sa­vi­jau­tai. Su­rink­ta me­džia­ga ga­li pra­vers­ti ne tik mo­kyk­lai, bet ir ku­riant ap­lin­ką prie įstai­gų ar in­di­vi­dua­lių na­mų.
Tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­nių ir bio­me­di­ci­nos moks­lų fa­kul­te­te eko­lo­gi­ją ir ap­lin­ko­ty­rą...

Iš miesto – į kaimą, paskui savo svajones

Keturi kampai
2016 m. gegužės 5 d.
Dan­guo­lė Tar­vy­die­nė ir Ra­mū­nas Gar­ba­čiaus­kis iš Šiau­lių į ne­di­de­lį Bur­nių kai­me­lį ne­to­li Kra­žių (Kel­mės ra­jo­nas) at­si­kė­lė be­veik prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Pa­li­kę bu­tą mies­te, nu­si­pir­ko pa­pras­tą, be pa­to­gu­mų so­dy­bą kai­me, ta­čiau su jiems vie­niems pri­klau­san­čia erd­ve.„Tik čia, kai­me, ga­li­me įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nes: gy­ven­ti nuo­sa­va­me na­me, pa­gal sa­vo no­rus su­si­tvar­ky­ti ir gra­žin­ti ap­lin­ką, val­gy­ti pa­čių užau­gin­tus vai­sius, dar­žo­ves, džiaug­tis gė­lė­mis. Mies­tas to­kių...

Dienos populiariausi


Sportas

Ak­me­nės jė­gos spor­to klu­bo „Jė­ga“ na­rė Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė de­biu­ta­vo praė­ju­sį sa­vait­ga­lį su­reng­ta­me Lie­tu­vos...

Keturi kampai

Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­den­tė Lau­ra Kas­pa­rai­tė sa­vo ba­ka­lau­ro dar­bui nu­spren­dė įver­tin­ti Šiau­lių Ju­liaus...

Centas prie cento

Vė­ly­vas pa­va­sa­ris ga­di­no ne tik nuo­tai­ką – ne­pa­lan­kūs orai ma­ži­na pa­ja­mas na­mi­niais paukš­čiais...

Atolankos

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės...

Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­to­li Klo­vai­nių mies­te­lio, yra spar­čiai sa­vo kraš­to­vaiz­dį kei­čian­tis Kri­vai­čių kai­mas. Čia že­mė...

Pa­va­sa­ris ei­na lė­tai. Iš­si­gan­du­si žo­lė at­sar­giai smaigs­to­si ža­liom ada­tom, o iš­brin­kę me­džių pum­pu­rai ne­sku­ba...

Vi­dur­die­nis, bet Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je tuš­čia. Cak­si tik hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [42318]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [43755]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai