(detali)
Prisijungti Registruotis

Orai Šiauliuose

Konkursai

Dei­man­tė DA­NI­KAUS­KIE­NĖ
Gamink ir balsuok
Dei­man­tė DA­NI­KAUS­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kibernetinės patyčios plinta žaibo greičiu (6)

2015 m. balandžio 1 d.
„Pa­ty­čios ke­lia­si į vir­tua­lią erd­vę ir ten plin­ta žai­bo grei­čiu“, – sa­ko Šiau­lių pe­da­go­gi­nės-psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Au­re­li­ja Jo­cai­tė. Ki­ber­ne­ti­nių pa­ty­čių mas­tai di­dė­ja, vai­kai en­gia­mi vi­są pa­rą, o apie tai su­ži­no­ję tė­vai daž­niau­siai su­lau­kia tik psi­cho­lo­gų pa­gal­bos.si­mo­na.„Karš­to­ji li­ni­ja“ per­nai su­lau­kė per 700 pra­ne­ši­mų apie vai­kams ža­lin­gą in­for­ma­ci­ją ir veiks­mus in­ter­ne­te. Tarp jų – apie vai­kų po­rnog­ra­fi­ją ar sek­sua­li­nę prie­var­tą.
10–15...

Ginčai dėl turto išskyrė brolius (4)

2015 m. kovo 31 d.
Po vie­nu sto­gu ne vie­ną de­šimt­me­tį gy­ve­nę Šiau­lių ra­jo­no Kai­rių mies­te­lio gy­ven­to­jai Pet­ras Ani­ce­tas ir Sta­sys bro­liu vie­nas ki­to se­niai ne­be­va­di­na ir kie­me su­si­ti­kę „la­ba die­na“ vie­nas ki­tam ne­be­sa­ko. Per gi­mi­niš­kus san­ty­kius per­bė­gus juo­dai ka­tei, bro­liai tą­so­si po Šiau­lių teis­mus, o da­bar pa­ke­liui – ir į Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą.Dvie­jų au­ga­lo­tų vy­rų ne­su­ta­ri­mo prie­žas­tis – tur­tas, ku­riuo ne­si­se­ka bro­liš­kai da­ly­tis.Į „Šiau­lių kraš­tą“ su žmo­na atė­jo Pet­ras Ani­ce­tas. 69-erių vy­ras...

Pakeliui į vicemero kėdę – baudžiamoji byla (35)

2015 m. kovo 31 d.
A. Ma­čiu­liui, Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio na­riui, ku­riam ruo­šia­mas Šiau­lių ra­jo­no vi­ce­me­ro po­stas, įta­ri­mai kol kas ne­pa­reikš­ti.Pir­mi­niais po­li­ci­jai pa­teik­tais duo­me­ni­mis, dvi de­šim­tis me­tų Meš­kui­čių gim­na­zi­jai va­do­vau­jan­tis A. Ma­čiu­lis ga­lė­jo klas­to­ti įvai­rius su gim­na­zi­jos veik­la su­si­ju­sius do­ku­men­tus.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo pra­dė­tas po „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jos „Prieš gim­na­zi­jos va­do­vą su­ki­lo da­lis ko­lek­ty­vo“ (2015...

Šešėlis vėl krenta ant Joniškio „tvarkiečių“ (34)

2015 m. kovo 31 d.
Sei­mo kont­ro­lie­rių ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) ko­vo pra­džio­je pa­sie­kė skun­dai dėl ga­li­mo Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos na­rės Edi­tos Ru­die­nės pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir bend­ra­par­tie­čio To­mo Ar­mo­na­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­di­ruo­tėms 2014 me­tais pa­nau­do­tų lė­šų tei­sė­tu­mo ir pa­grįs­tu­mo.
Tar­ny­boms pa­teik­tuo­se skun­duo­se tei­gia­ma, kad Jo­niš­kio...

Mokyklų naujienosDaugiau

Į jį rin­ko­si ne tik moks­lei­viai, mo­ky­to­jai, bet ir spe­cia­lių­jų tar­ny­bų at­sto­vai, taip pat ir gre­ti­mos Ša­ky­nos...

Vi­si mo­ki­niai į mo­kyk­lą tą die­ną tu­rė­jo atei­ti ap­si­ren­gę mė­ly­nos spal­vos dra­bu­žiais.
Jie su­si­pa­ži­no su...

Išk­lau­sė­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ge­ro­vės ir ne­ga­lės stu­di­jų fa­kul­te­to so­cia­li­nės pe­da­go­gi­kos ir...

Daug bendruomenės narių varžėsi protų kovose – komandiniame konkurse „Mano Žemė: Lietuva, Europa, Pasaulis“.
Gimnazijos erdves...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Baigėsi antrasis Savivaldybių merų rinkimų turas. Tapo aišku, kas kurį žemės lopinį valdys.
Nebeliko prasmės vienam kitą kalti prie kryžiaus...

Pirmąkart per 18 metų susidarė situacija, kai dominuojanti rajone Socialdemokratų partija nebegalės aplink save formuoti Tarybos...

Lietuvoje apie 100 tūkstančių gyventojų naudojasi greitaisiais kreditais. Viso kreditų rinkoje sukasi apie 20 mln eurų. Apie 160 tūkstančių...

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad tiesioginiai merų rinkimai pasiteisino, „politiniame savivaldybių žemėlapyje rinkėjų valia...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Savanoriai jau eina

Pirmas puslapis
2015 m. balandžio 1 d.
Nuo ko­vo 27 die­nos, ka­i bu­vo pa­skelb­ta apie sa­va­no­rių re­gist­ra­ci­ją į šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę, iš vi­so ša­ly­je no­rą at­lik­ti 9 mė­ne­sių tar­ny­bą pa­reiš­kė 32 kan­di­da­tai, tarp jų dvi mer­gi­nos. Šiau­liuo­se į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą už­si­ra­šė de­šimt sa­va­no­rių. Šauk­ti­nių am­žiaus jau­nuo­lių Šiau­lių ap­skri­ty­je yra per 14 tūks­tan­čių.
Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo nu­sta­tė, kad šiais me­tais šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą pra­džia yra ge­gu­žės 11-oji.
Tą die­ną, ste­bint...

Unikalus leidinys Apryliaus dienai

Budintis reporteris
2015 m. balandžio 1 d.
Me­no­ty­ri­nin­ko pro­fe­so­riaus V. Rim­kaus pra­tar­mė­je ra­šo­ma, kad ba­lan­džio 1-ajai skir­ti at­vi­ru­kai yra ne tik spal­vin­gi, žais­min­gi, bet yra ypa­tin­gos ir iš­skir­ti­nės smul­kio­sios gra­fi­kos žan­ras.
„At­vi­ru­kai su hu­mo­ris­ti­niais pie­ši­niais yra me­la­gių die­nos spe­ci­fi­nė da­lis. Jie tos die­nos pro­ga pa­štu siun­ti­nė­ja­mi pa­žįs­ta­miems ir šiaip ži­no­miems as­me­nims, su įra­šy­tu teks­tu, bet pa­pras­tai be pa­ra­šo, ano­ni­miš­kai. Pie­ši­niu ir įra­šu pa­šie­pia­mi ko­kie nors žmo­gaus trū­ku­mai...

Ko­kių ve­ly­ki­nių tra­di­ci­jų lai­ko­tės?

Budintis reporteris
2015 m. balandžio 1 d.
Ko­kių ve­ly­ki­nių tra­di­ci­jų lai­ko­tės?Vai­da PO­VI­LAI­TY­TĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė:– Mū­sų šei­mos Ve­ly­kų tra­di­ci­jos ne­la­bai ski­ria­si nuo ki­tų šei­mų. Da­žo­me kiau­ši­nius svo­gū­nų lukš­tais. Ga­mi­na­me šven­ti­nius pie­tus. Su­si­ren­ka šei­mos na­riai, drau­gai, ap­lan­ko­mi tė­vai. Tra­di­ci­jos atei­na iš tė­vų šei­mos: kol bu­vo ma­žų vai­kų šei­mo­je, žais­da­vo­me ri­den­da­mi kiau­ši­nius. Ga­mi­na­me tra­di­ci­nį Ve­ly­kų pa­tie­ka­lą – įda­ry­tus kiau­ši­nius. Iš­vir­tus kiau­ši­nius per­pjau­na­me per pu­sę, try­nius su­smul­ki­na­me su deš­ra ar kum­piu...

Lai­ki­no­ji va­do­vė lai­mė­jo di­rek­to­riaus kon­kur­se (5)

Budintis reporteris
2015 m. balandžio 1 d.
VšĮ Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro (TIC) di­rek­to­riaus pa­rei­gas va­kar lai­mė­jo Rū­ta Stan­ku­vie­nė, iki šiol šias pa­rei­gas ėju­si lai­ki­nai. Ji už­si­brė­žė cent­rą pa­vers­ti ge­rų ži­nių apie Šiau­lius sklei­dė­ju.
Sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se R. Stan­ku­vie­nė bu­vo vie­nin­te­lė da­ly­vė. Pa­raiš­ką tei­kė dar vie­nas pre­ten­den­tas, bet jo kan­di­da­tū­ra at­mes­ta, nes nea­ti­ti­ko rei­ka­la­vi­mo tu­rė­ti uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą.
Kon­kur­so ko­mi­si­jai pre­ten­den­tė pri­sta­tė veik­los pro­gra­mą...

Osvaldas Juška: „Tapyba – atsiskyrėlio darbas“ (1)

Įvykiai, aktualijos
2015 m. balandžio 1 d.
Šiau­liuo­se, Tra­kų gat­vės ga­le­ri­jo­je, ati­da­ry­ta pa­ne­vė­žie­čio Os­val­do Juš­kos ta­py­bos pa­ro­da „At­sis­ky­rė­lio už­ra­šai“. Šie me­tai ta­py­to­jui ypa­tin­gi: „Šie­met aš la­bai pa­ten­kin­tas. Jau­čiu, kad tai yra bran­dos pra­džia. Man nie­ka­da taip leng­vai ne­si­ta­pė“.
O. Juš­ka 1984 me­tais bai­gė Šiau­lių pe­da­go­gi­nį ins­ti­tu­tą. Šie­met su­kan­ka 30 me­tų, kai dai­li­nin­kas pra­dė­jo reng­ti pa­ro­das. Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je su­ren­gė per 20 au­to­ri­nių pa­ro­dų ir su­da­ly­va­vo dau­giau kaip 80 gru­pi­nių...

Per­mai­nos ir staig­me­nos vai­ruo­to­jams (2)

Teisėtvarka
2015 m. balandžio 1 d.
Per­mai­nos ir staig­me­nos vai­ruo­to­jamsNuo šian­dien lei­džia­mas di­des­nis va­žia­vi­mo grei­tis au­to­ma­gist­ra­lė­se ir greit­ke­liuo­se. Taip pat lei­džia­ma va­ži­nė­ti va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis.Ta­čiau įsi­ga­lio­ja ne tik lei­di­mai. Nuo šian­dien stik­liu­ko mė­gė­jus ke­liuo­se fik­suos sta­cio­na­rūs al­ko­ho­lio ma­tuok­liai, in­for­ma­ci­ją su ga­li­mai ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­niu nu­me­riu aki­mirks­niu per­duo­dan­tys po­li­ci­jai.Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, nuo...

Policija patruliuos sraigtasparniu ir išmaniuoju automobiliu (3)

Teisėtvarka
2015 m. balandžio 1 d.
Oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys Ita­li­jos ir Len­ki­jos oro pa­jė­gų ka­riai krei­pė­si į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vus, siū­ly­da­mi pa­tru­lia­vi­mui iš­nau­do­ti jų sraig­tas­par­nį, ku­rį jie pa­si­ren­gę at­ga­ben­ti į Lie­tu­vą.Šiuo me­tu sraig­tas­par­nis jau dis­lo­kuo­tas Zok­nių oro uos­te, pa­tru­lia­vi­mui for­muo­ja­mi bend­ri Šiau­lių po­li­ci­jos ir NA­TO mi­si­ją at­lie­kan­čių Ita­li­jos bei Len­ki­jos ka­ro po­li­ci­jos eki­pa­žai.Ba­lan­džio pir­mo­sio­mis die­no­mis NA­TO sraig­tas­par­nis pra­dės...

Tenisininkės laimėjo sidabrą ir kelialapį į aukščiausiąją lygą

Sportas
2015 m. balandžio 1 d.
Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro auk­lė­ti­nės Aro­me­da Ger­čiū­tė, Pau­la Prel­gaus­kai­tė ir Vi­ta Ru­gi­ny­tė lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą ir pel­nė ke­lia­la­pį į 2015/2016 me­tų se­zo­no Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so aukš­čiau­sią ly­gą. Ko­man­dą tre­ni­ruo­ja Kęs­tu­tis Ba­raus­kas.
Fi­na­lo nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po „Ši­la­lės SM“ auk­lė­ti­nės, tre­čią vie­tą lai­mė­jo „LK Gro­žio cent­ras“ ko­man­da iš Vieš­vi­lės (Tau­ra­gės ra­jo­nas).
Ak­me­nės ra­jo­no ko­man­da pir­mą kar­tą pa­te­ko į pa­jė­giau­sią ša­lies mo­te­rų sta­lo te­ni­so ly­gą, ku­rio­je...

Mėgėjai varžėsi tinklinio turnyre

Sportas
2015 m. balandžio 1 d.
Gru­pės rung­ty­nė­se šiau­lie­čiai nu­ga­lė­jo Ku­piš­kio „Pa­gar­dų“ ir Gargž­dų spor­to cent­ro ko­man­das. Re­zul­ta­tu 1:2 nu­si­lei­do Ma­ri­jam­po­lės tink­li­nio klu­bui. Gru­pė­je iš­ko­vo­ta pir­mo­ji vie­ta „Yvui“ ga­ran­ta­vo silp­nes­nį var­žo­vą pus­fi­na­ly­je.
Dėl pa­tir­tų trau­mų fi­na­li­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se ne­ga­lė­jo žais­ti vie­nas Šiau­lių tink­li­nin­kas, te­ko vers­tis su še­šiais žai­dė­jais. Tai ne­sut­ruk­dė „Yvui“ pus­fi­na­ly­je 2:0 įveik­ti Aly­taus ko­man­dos.
Fi­na­le lau­kė su­si­ti­ki­mas su praė­ju­sių me­tų...

Stipruolis ūki­nin­kas – Gi­ne­so re­kor­di­nin­kas

Budintis reporteris
2015 m. kovo 31 d.
Ūki­nin­ko iš Lin­ku­vos (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) Bro­niaus Stan­ke­vi­čiaus re­zul­ta­tas, pa­siek­tas svars­čio spau­di­mo rung­ty­je, už­re­gist­ruo­tas Gi­ne­so pa­sau­lio re­kor­dų ži­ny­ne ("Guin­ness World Re­cords"). Lin­ku­vie­tis – pir­ma­sis svars­čių kil­no­to­jas iš Lie­tu­vos, ta­pęs Gi­ne­so re­kor­di­nin­ku.Sta­nis­la­va VI­ČAI­TĖ

Re­kor­das – dau­giau nei 28 to­nos
Į šią kny­gą lin­ku­vie­tis pa­te­ko, kai 20 ki­log­ra­mų sve­rian­tį svars­tį per va­lan­dą iš­kė­lė 1401 kar­tą. Jo pa­siek­tas pa­sau­lio...

Laimėtos knygos receptą skirs kolegoms

Budintis reporteris
2015 m. kovo 31 d.
Skai­ty­to­jai ge­riau­siu va­sa­rio mė­ne­sio re­cep­tu iš­rin­ko Šiau­lių kon­cer­tų sa­lės „Sau­lė“ ka­si­nin­kės Mei­lu­tės Prei­mon­tie­nės siū­ly­tus fir­mi­nius kep­tus obuo­lius ir py­ra­gė­lius su obuo­liais. Lai­mė­to­jai įteik­ta Elž­bie­tos Mon­ke­vič kny­ga „Žai­džia­me vir­tu­vę“.si­mo­na.„Ga­vu­si kny­gą Mei­lu­tė pa­ža­dė­jo iš­ban­dy­ti vie­ną iš ten esan­čių re­cep­tų ir pa­vai­šin­ti ko­lek­ty­vą. Mes la­bai bal­sa­vo­me“, – ko­le­gės sėk­me džiau­gė­si kon­cer­tų sa­lės „Sau­lė“ vyriausioji ad­mi­nist­ra­to­rė Ro­ma Ur­la­kie­nė.
Nu­ga­lė­to­ja...

Palikimas – ir su pliusais, ir su galvos skausmu (8)

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 31 d.
Šiau­liai lau­kia nau­jos val­džios, o se­no­ji su­su­ma­vo sa­vo dar­bus. Bai­gian­tis ka­den­ci­ją me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas pa­sku­ti­nia­me mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tei­kė sa­vo ata­skai­tą.
„Dau­gu­ma svar­bių dar­bų, ku­riuos sa­vo pro­gra­mo­je prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo­me pa­ža­dė­ję šiau­lie­čiams, įgy­ven­din­ti“, – tvir­ti­no me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas.
Jo tei­gi­mu, per ka­den­ci­ją ge­riau­si bu­vo 2014 me­tai.
J. Sar­taus­kas pro­gno­za­vo, jog nuo­lat ma­žė­jęs gy­ven­to­jų...

Lietus bėgikų nuo pakilimo tako neišvaikė

Sportas
2015 m. kovo 31 d.
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se įvy­ko tre­čia­sis bė­gi­mas ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku „Run­way Run-2015. Šie­met jis bu­vo skir­tas 25-osioms Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir 11-osioms Bal­ti­jos ša­lių įsto­ji­mo į NA­TO me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.
Mer­kian­čio lie­taus ne­pa­bū­go ir prie star­to li­ni­jos iš­si­ri­kia­vo dau­giau kaip pu­sant­ro tūks­tan­čio da­ly­vių: kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių ir ci­vi­lių tar­nau­to­jų, NA­TO ša­lių am­ba­sa­dų dar­buo­to­jų, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų...

Europos čempionate radviliškietę lydėjo sėkmė

Sportas
2015 m. kovo 31 d.
To­rū­nė­je (Len­ki­ja) vy­ku­sia­me Eu­ro­pos spor­to ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos už­da­rų pa­tal­pų X čem­pio­na­te sėk­mė ly­dė­jo Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riaus kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ją.Iš Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos rad­vi­liš­kie­tė pa­si­ro­dė ge­riau­siai. W65 am­žiaus gru­pė­je ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je ir trum­po­jo kū­jo me­ti­me ji iš­ko­vo­jo du me­da­lius – auk­so ir si­dab­ro.
Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė 3 kg ru­tu­lį nu­stū­mė 11,03 m ir lai­mė­jo...

Bokso čempionate – sėkmė

Sportas
2015 m. kovo 31 d.
Ant­rą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Pa­ven­čių mo­kyk­los mo­ki­nys Man­tas Gri­cius (iki 44 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja) ir Faus­tas Gal­di­kas (iki 50 kg) iš Rau­dė­nų mo­kyk­los.
Rau­dė­niš­kis Mo­des­tas Be­lo­zo­ro­vas (iki 52 kg) lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.
Bok­si­nin­kus var­žy­boms ren­gė tre­ne­ris Va­le­ri­jus Traš­ki­nas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

„Saulės“ krepšininkės tapo čempionėmis

Sportas
2015 m. kovo 31 d.
KA „Sau­lė“ mer­gai­tės 67:42 įvei­kė Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro eki­pą, 72:37 nu­ga­lė­jo Klai­pė­dos Vla­do Kna­šiaus krep­ši­nio mo­kyk­los II ko­man­dą ir 77:48 pa­lau­žė Uk­mer­gės spor­to cent­ro at­sto­ves.
Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Vla­do Kna­šiaus krep­ši­nio mo­kyk­los II ko­man­dos krep­ši­nin­kės, bron­zos ap­do­va­no­ji­mai ati­te­ko Uk­mer­gės SC.
Fi­na­li­nio ket­ver­to ge­riau­sio­mis žai­dė­jo­mis pri­pa­žin­tos Bri­gi­ta Si­nic­kai­tė (Šiau­liai), Rus­nė Bū­gai­tė (Klai­pė­da), Ais­tė Švėgž­dai­tė (Rad­vi­liš­kis)...

Bius­tai iš ry­žių – smūgiams atsparūs (8)

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
Pak­ruo­jie­čiai ori­gi­na­liai pa­žy­mė­jo pir­muo­sius tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus. Pak­ruo­jo dva­re su­reng­tas kan­di­da­ta­vu­sių į me­ro po­stą bius­tų auk­cio­nas. Dėl jau­no lat­vių me­ni­nin­ko su­kur­tų bius­tų iš ry­žių ir kli­jų džio­vin­tos ma­sės var­žė­si ir kan­di­da­ta­vu­sie­ji į me­rus bei jų žmo­nos, ir po­li­ti­niai opo­nen­tai.
Iš­rink­to­jo – bran­giau­sias
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo dva­ro ova­lio­ji sa­lė vos tal­pi­no no­rin­čius da­ly­vau­ti neįp­ras­ta­me auk­cio­ne.
Iš sep­ty­nių ra­jo­no me­rais...

Morkas ir svogūnus žemdirbiai turės deklaruoti atskirai (3)

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
Žem­dir­biai su­si­rū­pi­nę dėl nau­jų­jų pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mo tai­syk­lių ir pro­gra­mų. Anks­čiau dek­la­ruo­da­vę tie­siog dar­žą, šį pa­va­sa­rį tu­rės at­ski­rai dek­la­ruo­ti kiek­vie­ną dar­žo­vę, nors ji augs vos pu­sės ar vie­no aro plo­te.Ūki­nin­kai liūd­nai juo­kau­ja, kad pieš­tu­kus tu­rės pa­smai­lin­ti ir se­niū­ni­jų že­mės ūkio spe­cia­lis­tės, pa­de­dan­čios žem­dir­biams dek­la­ruo­ti pa­sė­lius. Kai mas­te­lis 1:500, sun­ku bus tiks­liai at­spin­dė­ti svo­gū­nais ar mor­ko­mis ap­sė­tą plo­tą.Kra­žių se­niū­ni­jos že­mės ūkio spe­cia­lis­tė R. Kar­pins­kie­nė sa­ko, jog...

Grafas iš Vokietijos lankėsi giminės dvaruose

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę, sek­da­mas Kei­zer­lin­gų gi­mi­nės pėd­sa­kais, griū­van­tį me­di­nį Dau­no­ra­vos dva­rą (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ap­lan­kė gra­fas Diet­ri­chas Kei­zer­lin­gas iš Vo­kie­ti­jos. Tai – ant­ras jo ap­si­lan­ky­mas Jo­niš­kio ra­jo­ne, kur mi­nė­tai gi­mi­nei, nau­jau­siais duo­me­ni­mis, pri­klau­sė net trys dva­rai.
Sve­čias, ly­di­mas pa­vel­do­sau­gi­nin­kės Vil­mos Bar­ta­šie­nės, ar­cheo­lo­go Er­nes­to Va­si­liaus­ko, mu­zie­ji­nin­ko Da­riaus Vi­čo, Sat­kū­nų se­niū­nės Re­gi­nos But­kie­nės, vy­ko ap­žiū­rė­ti...

Humoro grupės plepėjo apie gyvenimą (1)

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
Šiau­lių ra­jo­no hu­mo­ro gru­pės, su­va­žia­vu­sios į Ža­rė­nus, ple­pė­jo apie gy­ve­ni­mą ir mo­kė ki­tus, kaip iš­veng­ti ne­pa­to­gių da­ly­kų. Čia su­reng­ta šven­tė „Juok­tis svei­ka – juok­tis rei­kia“.
Mi­cai­čių hu­mo­ro gru­pė „Kai­my­nai“ (va­do­vė Ri­ta And­ruš­ke­vi­čie­nė) sce­no­je su­ren­gė tie­sio­gi­nį te­le­vi­zi­jos ete­rį. Ži­no­mos lai­dos he­ro­jo­mis ta­pu­sios mi­cai­tiš­kės vie­na po ki­tos kur­nė­jo į pir­mą­jį pa­si­ma­ty­mą. Bet ūki­nin­kės iš sva­jo­nių jau­ni­kio iš­girs­da­vo tik iš­va­dą: „Ki­ta“.
Ša­ky­nos hu­mo­ro gru­pė...

Šokių festivalyje – arti šimto porų

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
Žiū­ro­vus links­mi­no Jo­niš­kio „Ra­ti­lis“, Kau­no „Ku­po­lio ro­žė“, Vi­ti­nės (Lat­vi­ja) „Ro­bež­nie­ki“, Rad­vi­liš­kio „Pat­rep­sė­lis“, Tau­ra­gės „Vė­ja­va“, Pa­lan­gos „Ban­guo­lis“, Kruo­pių kul­tū­ros na­mų, Nau­jo­sios Ak­me­nės „Bo­če­liai“, „Al­sa“ šo­kių ko­lek­ty­vai.
Vi­sų jų va­do­vai bend­ru šo­kiu vai­ni­ka­vo kon­cer­tą. Juos pa­svei­ki­no ir pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ja­ni­na Re­ka­šie­nė.
Ren­gi­nys vy­ko di­na­miš­kai, nes šo­kė­jų po­ros kei­tė vie­na...

Šilumos ūkio nuoma pailginta

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
Ši­lu­mos tie­ki­mo vers­las, eksp­loa­tuo­jan­tis Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkį, pail­gi­no jo nuo­mos su­tar­tį pen­ke­riems me­tams. Ir pa­ža­dė­jo ak­me­niš­kiams mo­kes­čių už pa­tal­pų šil­dy­mą ne­di­din­ti.Pa­gal nuo 2000 me­tų ga­lio­jan­čią su­tar­tį UAB „Ak­me­nės ener­gi­jos“ nuo­mos ter­mi­nas ra­jo­no ši­lu­mos ūkiui tu­rė­jo baig­tis 2025 me­tais. Ta­da tur­tą bu­vo nu­ma­ty­ta su­grą­žin­ti jo sa­vi­nin­kei Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei už sim­bo­li­nę kai­ną – 1 li­tą.
Nuo šiol nuo­mos lai­ko­tar­pis...

Eilės virto paveikslais

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
A. Se­sels­kas sa­kė, jog iliust­ra­vęs pir­mą­ją kny­gą ir už ją ga­vęs tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą, iš or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­to iš­gir­do pa­gy­rą apie ge­rai jau­čia­mus teks­tus. Dai­li­nin­kas pra­dė­jo svars­ty­ti, kaip ir kur ga­lė­tų sa­vo ge­bė­ji­mą pa­nau­do­ti.
„No­rė­jau, kad žmo­nės atei­tų į pa­ro­dą ne tik ma­no dar­bų pa­žiū­rė­ti, bet kad ir pa­tys bū­tų bend­raau­to­riai. To­dėl maž­daug prieš mė­ne­sį feis­bu­ke pa­lei­dau žai­di­mą, pa­va­di­nęs „Kas die­ną – po vie­ną“. Žmo­nės man siun­tė min­tis, ei­les, o aš pa­gal jas pie­šiau“, – sa­kė A...

Pagerbti mėgėjų teatrų kūrėjai (1)

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­re vy­ku­sio­je šven­tė­je „Teat­ro už­dan­gą pra­sklei­dus“ ge­riau­siems Šiau­lių ra­jo­no mė­gė­jų teat­rų kū­rė­jams įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.
No­mi­na­ci­ja „Ryš­kiau­sias lė­lių teat­ro me­no sklei­dė­jas“ įver­tin­tas Gruz­džių lė­lių teat­ras „Ab­ra­ka­dab­ra“ ir jo va­do­vė Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė.
„Ryš­kiau­sias cir­ko me­no sklei­dė­jas“ – ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro cir­ko stu­di­ja ir jo va­do­vė Ni­na Kund­ro­tie­nė.
Ryš­kiau­sia hu­mo­ro gru­pe pa­skelb­ta Gruz­džių hu­mo­ro gru­pė „Šlan­ga“, ku­riai va­do­vau­ja Ma­rius...

Teatrai žiūrovams dovanojo šventę

Krašto žinios
2015 m. kovo 31 d.
Mi­nint Tarp­tau­ti­nę teat­ro die­ną, teat­ro ger­bė­jai bu­vo pa­ma­lo­nin­ti ke­liais ren­gi­niais – Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro sce­no­je ka­ra­lia­vo vai­kai, o Alks­niu­piuo­se su­reng­ta mė­gė­jų teat­rų šven­tė „Ram­pų švie­so­je“.Tarp­tau­ti­nę teat­ro die­ną Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re su­si­rin­ku­siems teat­ro my­lė­to­jams šven­tę su­ren­gė Kul­tū­ros cent­ro ir mies­to mo­kyk­lų teat­rų ko­lek­ty­vai.
Pir­mie­ji sce­no­je pa­si­ro­dė teat­ro mo­kyk­lė­lės „Teat­ro ABC“ (va­do­vė Ra­sa At­ko­čiū­nie­nė) ma­žy­liai ir ma­my­tės, ku­rie...

Į pagalbą senjorams

Sveikata
2015 m. kovo 31 d.
Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa (TLK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Šiau­lių kraš­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tais, su­pa­žin­di­na sen­jo­rus su pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ak­tua­li­jo­mis ir svei­ka­tos prie­žiū­ros nau­jo­vė­mis.Dau­giau kaip 400 Šiau­lių kraš­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tų lan­ky­to­jų iš Jo­niš­kio, Ma­žei­kių ir Rad­vi­liš­kio da­ly­va­vo jiems skir­tuo­se Šiau­lių TLK spe­cia­lis­tų ren­gi­niuo­se 2014 m. spa­lį – gruo­dį. Ži­nia, sen­jo­rams svei­ka­tos te­mos yra svar­bios – jie dau­giau do­mi­si...

Kibiras šalto vandens pakeitė įpročius (2)

Sveikata
2015 m. kovo 31 d.
Šiau­lie­tės Vio­le­tos Be­ne­tie­nės pa­sau­lis ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis, kai jai, tris­de­šimt­me­tei, gy­dy­to­jas dėl sun­kios svei­ka­tos būk­lės pa­siū­lė įsi­tei­sin­ti neį­ga­lu­mą. „Neį­ga­lu­mas?! Tik­rai – ne“, – ta­da sau pa­sa­kė mo­te­ris ir pra­dė­jo ieš­ko­ti ke­lių į svei­ka­tą.V. Be­ne­tie­nei pa­siū­ly­mas dėl neį­ga­lu­mo ly­gio nu­sta­ty­mo „kaip rei­kiant trink­te­lė­jo per gal­vą“. Jai bu­vo tris­de­šimt. Šei­mo­je au­go po­ra vai­ku­čių.
„Ne­be­ži­no­jau, ką da­ry­ti... Nuo­la­ti­nės kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gos iš­si­vys­tė į aler­gi­nę...

Žolininkė pataria nepramiegoti pavasario

Sveikata
2015 m. kovo 31 d.
But­kiš­kė­je (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti žo­li­nin­kė Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė tei­gė, jog pa­va­sa­rio su­lau­kus pa­var­gu­siam žmo­gui pa­dė­ti at­si­gau­ti sku­ba gam­ta. Tik rei­kia mo­kė­ti pa­gal­ba pa­si­nau­do­ti ir pa­va­sa­rio ne­pra­mie­go­ti.Tik­ra gy­vy­bė – kle­vų, ber­žų su­la, ir ska­nu, ir svei­ka mais­tui nau­do­ti dil­gė­les, kiaul­pie­nes, garš­vas, įvai­rius pum­pu­rus.
Žo­li­nin­kė Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė tvir­ti­no, jog kiek­vie­no žmo­gaus or­ga­niz­mas po žie­mos yra pa­var­gęs, už­si­ter­šęs, to­dėl...

Priminė, kaip padėti žmonėms

Mokyklų naujienos
2015 m. kovo 31 d.
Į jį rin­ko­si ne tik moks­lei­viai, mo­ky­to­jai, bet ir spe­cia­lių­jų tar­ny­bų at­sto­vai, taip pat ir gre­ti­mos Ša­ky­nos mo­kyk­los mo­ki­niai, ly­di­mi mo­ky­to­jos ir di­rek­to­riaus.
Mo­kyk­lo­je sve­čia­vo­si Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties me­di­kė Ju­di­ta And­riu­šai­tie­nė ir vai­ruo­to­jas Vir­gi­ni­jus Vil­čiaus­kas, Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nų gru­pės vyr. spe­cia­lis­tė Da­nu­tė Ja­kub­kie­nė su pa­rei­gū­nė­mis Jū­ra­te Ber­žins­kie­ne ir...

Daugiau sužinojo apie vandenį

Mokyklų naujienos
2015 m. kovo 31 d.
Vi­si mo­ki­niai į mo­kyk­lą tą die­ną tu­rė­jo atei­ti ap­si­ren­gę mė­ly­nos spal­vos dra­bu­žiais.
Jie su­si­pa­ži­no su van­dens sa­vy­bė­mis ir jo reikš­me, pa­reng­da­mi sten­dą, to­bu­li­no geog­ra­fi­jos, gam­tos moks­lų ži­nias bei bend­ra­dar­bia­vi­mo įgū­džius, da­ly­vau­da­mi pro­tų mū­šy­je, dirb­da­mi gru­pė­se, spręs­da­mi kry­žia­žo­džius, kū­rė žai­dy­bi­nes si­tua­ci­jas, rem­da­mie­si sa­vo pa­tir­ti­mi.
Pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai kar­tu su mo­ky­to­jo­mis Ire­na To­lei­kie­ne ir Ing­ri­da Strel­kaus­kie­ne...

Konferenciją suorganizavo Kužiuose

Mokyklų naujienos
2015 m. kovo 31 d.
Išk­lau­sė­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ge­ro­vės ir ne­ga­lės stu­di­jų fa­kul­te­to so­cia­li­nės pe­da­go­gi­kos ir psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ros lek­to­rės Ode­tos Ša­pe­ly­tės pra­ne­ši­mą „Ug­dy­mo pro­ce­so da­ly­vių bend­ra­dar­bia­vi­mo plė­to­tė tau­tiš­ku­mo ug­dy­mo kon­teks­te“.
Kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – ska­tin­ti ge­ro­sios pa­tir­ties idė­jų sklai­dą, puo­se­lė­ja­mas tra­di­ci­jas ir vai­kų tau­tiš­ku­mo, pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mą. Pa­si­da­lin­ti mo­ky­to­jų kū­ry­bi­nė­mis idė­jo­mis, pa­tir­ti­mi, ga­li­my­bė­mis...

Dienos populiariausi


Sportas

Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro auk­lė­ti­nės Aro­me­da Ger­čiū­tė, Pau­la Prel­gaus­kai­tė ir Vi­ta Ru­gi­ny­tė lai­mė­jo ant­rą­ją...

Keturi kampai

Balandžio mėnesį į Kelmę ketina atvykti užsakovai iš Norvegijos. Jie susidomėjo kelmiškio medžio meistro Ričardo Kančelkio darbais.Per...

Centas prie cento

Jau šiais metais gali pajudėti Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų ir Šiaulių edukacijos centro rekonstrukcija. Venclauskių namuose...

Atolankos

Romualda ir Vytautas VAITKAI Žagarėje (Joniškio rajonas) pažįsta kiekvieną vyresnės kartos žmogų. Per jų mintis perbėgę daugelio gyvenimai...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Praėjusią savaitę netoli Augstkalnės (Latvija) gyvenvietės, prie Lietuvos ir Latvijos sienos, susprogdintas buvusios R-12 tipo...

Kelmiškį Marių Bajorūną daug kas pažįsta kaip talentingą kiaušinių graviruotoją. Neseniai jis išbandė ir dar vieną techniką – kiaušinių siuvinėjimą kryželiu...

Iš Joniškio rajono kilusi Rasa Šiaučiūnaitė dirba administratore ir aktore Kelmės mažajame teatre. 24 metų aktorė išbandė daug darbų Lietuvoje...

Skautas, istorijos mokytojas Sergejus Staponkus, draugų vadinamas Seržu, norėtų įminti po pėdsaką kiekvienoje pasaulio šalyje...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai